Het actuele getal: EUR 7,2 miljard

Nieuwsbericht
Datum 20 september 2007

Volgens voorlopige cijfers heeft het Nederlandse bankwezen in het eerste halfjaar van 2007 een netto winst behaald van EUR 7,2 miljard. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is de netto winst met ongeveer 3,5% gedaald. Ondanks de verslechterde marktomstandigheden is de bijdrage van het tweede kwartaal van 2007 aan de behaalde winst iets hoger dan die van het eerste kwartaal.

Grafiek Netto rentebaten

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

De inkomsten uit niet-rente activiteiten dragen in toenemende mate bij aan de ontwikkeling van de totale baten; thans al voor meer dan 50%. De totale baten zijn ten opzichte van het eerste halfjaar van 2006 licht gestegen (1,4%) als gevolg van hogere inkomsten uit niet-rente activiteiten (4,8%). De netto rentebaten, het verschil tussen de vergoede en ontvangen rente, zijn met 2% gedaald tot EUR 15,2 miljard (zie ook de grafiek). De toename van de bruto rentebaten (+ 19,2%) blijft achter bij de groei van de rentelasten (+24,9%) en bevestigt het onder druk staan van de netto rentebaten als gevolg van de verkrapping van de rentemarges.

De totale lasten zijn gestegen met 7,5% tot EUR 23,3 miljard. De voornaamste lasten, de bedrijfslasten zijn gestegen tot EUR 22 miljard (+ 6,2%). De toevoegingen aan de voorzieningen (voor het opvangen van waardeverminderingen op uitstaande vorderingen) bedroeg het eerste halfjaar ruim EUR 1,3 miljard en is 33% hoger dan de voorzieningen in het eerste halfjaar van 2006.