Het actuele getal: + 1,3%

Nieuwsbericht
Datum 28 december 2007

In het derde kwartaal van 2007 behaalden pensioenfondsen gemiddeld 1,3% rendement op hun beleggingen. De omvang van deze beleggingen bedroeg aan het eind van dit kwartaal EUR 689 miljard. Van dit bedrag was 41% geïnvesteerd in aandelen, 43% in vastrentende waarden (obligaties), 11% in vastgoed en 5% in overige beleggingen.

Grafiek Kwartaalrendement pensioenvermogen in 2007

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Het derde kwartaal van 2007 werd gedomineerd door de kredietcrisis, die vanaf de tweede helft van juli veel beroering op de kapitaalmarkten veroorzaakte. Na een goed eerste halfjaar liet de aandelenportefeuille ditmaal een licht negatief rendement zien (-1,1%). Vastrentende waarden hadden de eerste twee kwartalen van het jaar te lijden gehad onder de stijging van de kapitaalmarktrente, maar profiteerden in het derde kwartaal van een rentedaling (+1,3%). De categorie overige beleggingen behaalde in het derde kwartaal een opvallend goed resultaat (+12,4%). Dit was ondermeer te danken aan de beleggingen in grondstoffen, die sterk in waarde stegen door een stijging van de olieprijs.

Door elkaar compenserende koerswinsten en –dalingen noteerden de pensioenfondsen in de eerste drie kwartalen van 2007 stabiele winsten.

Met de overgang van een eindloon- naar een middelloonstelsel zijn deelnemers afhankelijker geworden van de financiële prestaties van hun pensioenfondsen. Sinds begin 2007 publiceert DNB dan ook een reeks nieuwe tabellen, welke een beter inzicht geven in de actuele financiële positie van de pensioensector en de (mede) daarvan afhankelijke toeslagverlening (tabellen 8.6 - 8.8 Statistisch Bulletin).