Het actuele getal: EUR 21 miljard

Nieuwsbericht
Datum 13 mei 2008

De pensioenuitkeringen stijgen snel. In de periode van 1997 tot en met 2007 namen deze uitkeringen met gemiddeld 8,2 procent per jaar toe tot EUR 21 miljard. De sterkste stijging vond plaats in 2007 (+11,4 procent).

Grafiek Totaal pensioenuitkeringen in miljarden euro's

De stijging in de pensioenuitkeringen wordt veroorzaakt door de ‘dubbele’ vergrijzing van de bevolking: het aandeel van ouderen in de totale bevolking neemt toe – een deel ervan is al met vervroegd pensioen gegaan – en ouderen leven langer. De stijging van de pensioenuitkeringen zal zich daarom de komende jaren naar verwachting voortzetten.

Hier zijn pensioenvoorzieningen voor getroffen van EUR 500 miljard (ultimo 2007). De voorziening pensioenverplichtingen is het bedrag dat naar verwachting in de toekomst uitgekeerd dient te worden. De benodigde pensioenvoorziening stijgt, omdat elk jaar nieuwe deelnemers tot de pensioenfondsen toetreden. Daarnaast wordt de benodigde voorziening beïnvloed door de ontwikkeling van de rente (onder het nieuwe financiële toetsingskader de rentetermijnstructuur). Als de rente daalt, dan heeft het pensioenfonds meer geld nodig om aan zijn toekomstige verplichtingen te voldoen en dient dus extra geld aan de voorziening te worden toegevoegd.