IMF publiceert eindrapport over financiële sector en toezicht in Nederland

Nieuwsbericht
Datum 22 juni 2011

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft vandaag als onderdeel van het Financial Sector Assessment Program (FSAP) haar eindrapport over Nederland gepubliceerd. In lijn met de voorlopige conclusies die het IMF in december publiceerde, concludeert het Fonds dat de financiële sector in Nederland robuust is.

Het IMF heeft verschillende berekeningen uitgevoerd en zelfs bij de meest zware schok die het IMF heeft toegepast blijkt dat de financiële sector over voldoende kapitaal beschikt om de gevolgen op te kunnen vangen. Banken lijken bovendien goed in staat te zijn om te voldoen aan de nieuwe kapitaaleisen onder Basel III.

Het IMF heeft ook onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het financieel toezicht. Uit de beoordelingen blijkt dat Nederland in hoge mate voldoet aan internationale toezichtstandaarden. Zowel aan de bankenkant als aan de verzekeringskant voldoet Nederland geheel of nagenoeg volledig aan de gestelde standaarden. Ook het pensioentoezicht, waar geen internationale standaard voor bestaat, wordt door het IMF als goed beoordeeld. Verder constateert het IMF dat Nederland met het toezichtmodel met twee aparte toezichthouders met ieder hun eigen verantwoordelijkheid (het zogenaamde Twin Peaks model) een toezichtstructuur heeft die internationaal sterk in de belangstelling staat.

Een FSAP is een regulier (vijfjaarlijks) programma waarbij experts van het IMF de stabiliteit van de financiële sector en de kwaliteit van het toezicht in een land analyseren. De FSAP is een aanvulling op de jaarlijkse surveillance-activiteiten van het IMF (de zogenoemde artikel IV-consultaties) die een algemeen karakter kennen. In een FSAP wordt op een meer gerichte en diepgaande wijze ingegaan op de financiële sector.

De beoordelingen van het IMF geven aan dat het toezicht in Nederland internationaal goed staat aangeschreven en dat het beleid op een sterk fundament berust. Met dit onderzoek wordt ook follow-up gegeven aan het Plan van Aanpak dat DNB vorig jaar heeft opgesteld. Een belangrijk onderdeel van dit Plan van Aanpak betreft het versterken van de verantwoording en toetsing van het beleid (accountability). Het IMF vervult daarbij een belangrijke rol, omdat zij een erkend analytisch raamwerk heeft en wereldwijde ervaring. Het rapport van het IMF geeft expliciet steun aan de hervormingen die bij DNB in gang zijn gezet.

Het IMF constateert ook mogelijke risico’s. Deze hebben vooral betrekking op de internationale economie en de huizenmarkt. Met betrekking tot de relatief hoge hypotheekschuld in Nederland verwelkomt het IMF de recente maatregelen om de maximale leenratio’s te beperken en de opbouw van vermogen te stimuleren.

Het IMF doet ook enkele aanbevelingen. In het rapport adviseert het IMF om het huidige crisisinstrumentarium uit te breiden en het depositogarantiestelsel te hervormen. Verder adviseert het IMF om het toezicht op internationaal opererende groepen te versterken en om meer structureel data bij te houden. Ook is het belangrijk dat de toezichthouders voldoende ruimte bieden om in de praktijk het toezicht op onafhankelijke wijze uit te voeren. Verder adviseert het IMF om de wettelijke aansprakelijkheid te beperken in lijn met de ons omringende landen.

De Nederlandsche Bank verwelkomt deze aanbevelingen en zal deze samen met het Ministerie van Financiën en de AFM oppakken. Op veel van deze terreinen zijn al belangrijke stappen gezet, zonodig ondersteund door voorstellen tot wetswijziging.