Wettelijke rente achtergesteld deposito DSB Bank wordt vergoed

Nieuwsbericht
Datum 28 juli 2011

Houders van een achtergesteld deposito DSB Bank kunnen vanaf 1 september 2011 een vergoeding aanvragen voor de hoofdsom van hun achtergestelde deposito’s. Het totale maximale bedrag dat per persoon kan worden uitgekeerd onder het depositogarantiestelsel is EUR 100.000. Daarnaast wordt de wettelijke rente vergoed.

Renteperiode voor wettelijke rente

De renteperiode verschilt van geval tot geval. Van belang is of eerder een aanvraag is gedaan voor een vergoeding onder het depositogarantiestelsel voor de DSB Bank.

1. Ik heb al eerder een vergoeding aangevraagd
U heeft al eerder een aanvraag ingediend bij DNB voor uw spaartegoeden en/of de rente over uw achtergestelde deposito.
De termijn voor de berekening van de wettelijke rente gaat lopen 3 maanden na uw eerste aanvraag voor vergoeding onder het depositogarantiestelsel DSB Bank.
 

Een voorbeeld: als u op 4 december 2009 een aanvraag deed, dan begint de termijn voor de wettelijke rente te lopen op 4 maart 2010.
Rente wordt vergoed tot de dag waarop de Nederlandsche Bank een uitkering doet op uw aanvraag voor de vergoeding van de hoofdsom van uw achtergesteld deposito. Is dat bijvoorbeeld 25 september 2011, dan loopt de renteperiode van 4 maart 2010 tot 25 september 2011. De Nederlandsche Bank maakt het totale bedrag (dus het deel van de hoofdsom van het achtergesteld deposito dat in aanmerking komt voor uitkering plus de wettelijke rente daarover) in één keer aan u ove r.

2. Ik heb nog nooit een vergoeding aangevraagd
U heeft geen enkele aanvraag bij DNB ingediend, ook niet van de rente over het achtergesteld deposito.
De termijn voor de berekening van de wettelijke rente gaat lopen op 22 juni 2010. Dit is 3 maanden na de laatste dag waarop u een vergoeding onder het depositogarantiestelsel DSB Bank kon aanvragen.

De termijn eindigt op de dag dat de Nederlandsche Bank een uitkering doet op uw aanvraag voor een vergoeding van de hoofdsom van uw achtergesteld deposito. Wordt die uitkering bijvoorbeeld gedaan op 20 oktober 2011, dan loopt de renteperiode van 22 juni 2010 tot 20 oktober 2011. De Nederlandsche Bank maakt het totale bedrag (dus het deel van de hoofdsom van het achtergesteld deposito dat in aanmerking komt voor uitkering plus de wettelijke rente daarover) in één keer aan u over.

Ik heb alleen een achtergesteld deposito en daarom niet eerder een vergoeding aangevraagd. Waarom gaat de termijn voor de berekening van de wettelijke rente pas lopen op 22 juni 2010?

Iedere houder van een achtergesteld deposito had, naast een hoofdsomvordering, een rentevordering op DSB Bank die voor vergoeding onder het depositogarantiestelsel in aanmerking kwam. DNB heeft in haar berichtgeving uitdrukkelijk vermeld dat de houders van een achtergesteld deposito een aanvraag konden indienen voor vergoeding van de rente over de hoofdsom van het achtergesteld deposito. Ondanks deze berichtgeving heeft u er voor gekozen geen aanvraag voor vergoeding in te dienen. Strikt genomen heeft u daarom geen aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente. DNB komt u tegemoet door toch wettelijke rente te vergoeden. Om de hoogte van de rentevergoeding te berekenen kan niet worden uitgegaan van de datum van uw aanvraag, aangezien deze ontbreekt. DNB gaat er bij de renteberekening daarom vanuit dat u op de laatste dag van de indieningstermijn, 22 maart 2010, een aanvraag heeft ingediend..

Wettelijke rentepercentage

Het wettelijke rentepercentage bedraagt:
tot 1 januari 2010 4%;
tussen 1 januari 2010 en 1 juli 2011 3%;
en vanaf 1 juli 2011 4%.

Meer informatie

Houders van een achtergesteld deposito DSB Bank kunnen tussen 1 september 2011 en 30 november 2011 een aanvraag doen voor een vergoeding onder het depositogarantiestelsel. Een aanvraag kunt u indienen bij de Nederlandsche Bank. Er komt een aparte website voor het aanvragen van een vergoeding. Deze site wordt geactiveerd op 1 september 2011.