Thema’s DNB Toezicht 2012: DNB geeft in toezicht extra aandacht aan herstel van financiële buffers en houdbaarheid van bedrijfsmodellen

Nieuwsbericht
Datum 3 februari 2012

De Nederlandsche Bank let dit jaar in haar toezicht extra op het herstel van financiële buffers en de duurzaamheid van bedrijfsmodellen van financiële instellingen. Dit zijn twee van de speerpunten in de brochure 'Thema’s DNB Toezicht 2012' die vandaag is verschenen. De brochure informeert de sector en het publiek over de onderwerpen waaraan DNB dit jaar extra aandacht geeft in haar toezicht.

De crisis heeft laten zien dat banken hun kapitaal en liquiditeit moeten versterken. Daartoe wordt vanaf 2013 Basel III gefaseerd ingevoerd. Voor Nederland is met name de Europese implementatie van Basel III van belang. Deze krijgt vorm in de Capital Requirements Directive (CRD) IV. Het komende jaar zal vooral in het teken staan van de migratie van de banken naar de nieuwe en strengere eisen. Daarnaast gaat de voorbereiding op de invoering van Solvency II, de nieuwe kapitaaleisen voor verzekeraars, in 2012 onverminderd door. DNB bewaakt de voortgang van de geplande maatregelen en stuurt zonodig bij om ervoor te zorgen dat Nederlandse financiële instellingen aan de nieuwe eisen voldoen. Deze eisen zijn erop gericht de weerbaarheid van financiële instellingen te vergroten en zo de veiligheid van de financiële aanspraken van het publiek te vergroten. Op het terrein van de pensioenen werkt DNB mee aan het opstellen van een toezichtkader voor het nieuwe pensioencontract.

Het bedrijfsmodel van financiële instellingen, de wijze waarop zij hun geld verdienen, blijft een punt van aandacht voor DNB. De huidige marktomstandigheden roepen vragen op over de houdbaarheid van veel bedrijfsmodellen. Bij de banken betreft dit vooral de omvang van hypotheekportefeuilles en de wijze waarop banken zich financieren. Bij verzekeraars gaat evenals in 2011 de aandacht uit naar de winstgevendheid van de levenproductie. Daarnaast gaat DNB in 2012 nader onderzoek doen naar de risico’s van commercieel vastgoed voor banken, verzekeraars en pensioenfondsen.

DNB volgt als toezichthouder een visie, die financiële instellingen niet behandelt als afzonderlijke eilanden maar ze juist in hun onderlinge samenhang beziet, hen onderling vergelijkt, outliers identificeert, best practices signaleert en stimuleert, en de impact van macro-economische ontwikkelingen sectorbreed inschat. DNB zet daarom een aanzienlijk deel van haar capaciteit in op de themagerichte toezichtaanpak, als aanvulling op het instellingspecifieke toezicht.