Pensioenadministraties bij pensioenfondsen voor verbetering vatbaar

Nieuwsbericht
Datum 12 april 2012

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in 2011 de kwaliteit van de administratie bij een select aantal pensioenfondsen laten onderzoeken (het zogenoemde Quinto-P onderzoek). Een jaar eerder heeft DNB dit bij de grootste pensioenverzekeraars laten doen (Quinto-V). De resultaten zijn vergelijkbaar: niet alles is volledig op orde, terwijl dat wel het uitgangspunt moet zijn. Een kwalitatief hoogwaardige pensioenadministratie is niets minder dan een hygiënefactor voor elke pensioenuitvoerder. Met de mogelijke invoering van een nieuw pensioencontract neemt het belang daarvan alleen maar toe.

Er zijn afwijkingen geconstateerd in de geadministreerde bedragen ten opzichte van de nagerekende feitelijke pensioenaanspraken. Het gaat meestal om relatief beperkte afwijkingen die nagenoeg gelijk zijn verdeeld, zowel in het voordeel als in het nadeel van pensioendeelnemers. Niettemin zijn de administratie en de daarin opgenomen registraties van individuele pensioenaanspraken voor verbetering vatbaar. Deelnemers moeten immers precies kunnen weten waar ze aan toe zijn. Het tweede pijlerpensioen vormt voor de deelnemer een belangrijke bron van toekomstig inkomen en tussentijdse pensioenopgaven zijn relevant voor zijn of haar financiële planning. Ook het Nationaal Pensioenregister steunt op deze informatie (zie: www.mijnpensioenoverzicht.nl).

DNB heeft de betrokken fondsbestuurders gevraagd een plan van aanpak op te stellen waarin aangegeven wordt hoe op korte termijn de onvolkomenheden worden gecorrigeerd. De toezichthouder houdt de vinger aan de pols bij de naleving van het plan van aanpak. Ook pensioenfondsen die niet hebben deelgenomen aan het onderzoek zullen kritisch naar het administratieproces moeten kijken. Het Quinto-P onderzoek biedt daartoe enkele praktische handreikingen en ‘good practices’.

In overleg met de koepel van de pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, wordt nagegaan hoe de pensioensector als geheel gestimuleerd en ondersteund kan worden bij het regulier en kritisch toetsen van de kwaliteit van de pensioenadministraties. DNB vindt dit ook van belang met het oog op de mogelijke invoering van een nieuw pensioencontract, dat rekening houdt met meerjarige aanpassings­mechanismen van levensverwachtingen- en rendementsfluctuaties. Een dergelijke dynamische aanspraakregistratie zal een extra beroep doen op de kwaliteit van de pensioenadministraties. In dit verband roept DNB pensioenfondsen en sociale partners op om te streven naar transparante regelingen met een minimum aan complexiteit. DNB vraagt pensioenfondsen om voorafgaand aan de overgang naar een nieuw pensioencontract eerst de uitvoerbaarheid binnen de pensioenadministratie grondig te testen.