Brief thema-onderzoek innovatieve beleggingen pensioenfondsen

Nieuwsbericht
Datum 26 juni 2012

In het kader van thematisch toezicht heeft de Nederlandsche Bank (DNB) in 2011 bij meerdere pensioenfondsen diepgaand onderzoek gedaan naar beleid en beheersomgeving rondom innovatieve beleggingen. Dit zijn in de praktijk alternatieve beleggingen in bijvoorbeeld private equity, hedge fondsen en infrastructuur. Gezien de veelal grote complexiteit, hogere beheerskosten en een gebrek aan liquide en transparante marktprijzen, vragen deze beleggingen om een stevige beheersomgeving.

DNB constateert enerzijds dat de pensioensector de afgelopen jaren aan de slag is gegaan met het doorvoeren van verbeteringen rondom het beleggingsbeleid. Tegelijkertijd constateert DNB dat het niveau van de beheersomgeving nog niet altijd aansluit bij de complexiteit van de beleggingen. In dit kader blijft het essentieel voor pensioenfondsen om beleid en beheersomgeving bij innovatieve beleggingen verder aan te scherpen. 
 
De beleggingsonderzoeken van het afgelopen jaar hebben geleid tot enkele sectorbrede aandachtspunten ten aanzien van innovatieve beleggingen. Deze zijn op hoofdlijnen als volgt te kenmerken:

  • Bij veel pensioenfondsen ontbreekt een voldoende uitgewerkte strategie met bijbehorende richtlijnen ten aanzien van innovatieve beleggingen. De toegevoegde waarde van innovatieve beleggingen wordt bovendien niet altijd voldoende onderbouwd en gemotiveerd.
  • Daarnaast ontbreekt bij sommige pensioenfondsen nog een adequate en vooraf vastgelegde selectieprocedure met betrekking tot innovatieve beleggingen en externe uitvoerders. Ook wordt het functioneren van betrokken partijen niet altijd periodiek geĆ«valueerd.
  • De rapportages die pensioenfondsen ontvangen van externe uitvoerders geven vaak onvoldoende inzicht in de performance ontwikkeling en de blootstelling aan risicofactoren.
  • Bij een substantieel aantal pensioenfondsen ontbreekt een heldere rolverdeling en vastlegging van taken en verantwoordelijkheden voor de verschillende gremia in het beleggingsproces, zoals het bestuur, de beleggingsadviescommissie en de externe adviseurs en uitvoerders. Ook is het risicobeheer niet altijd onafhankelijk en adequaat vorm gegeven.

DNB heeft de pensioenfondsen op 22 juni per brief over de uitkomsten van het onderzoek geĆÆnformeerd. De brief is er vooral op gericht pensioenfondsen te ondersteunen om hun beleggingsbeleid en risicobeheer verder te verbeteren. De brief is hieronder als download beschikbaar.