Thema’s DNB Toezicht 2013 - DNB geeft in haar toezicht extra aandacht aan het vergroten van de weerbaarheid van de financiële sector en toekomstbestendige bedrijfsmodellen

Nieuwsbericht
Datum 29 januari 2013

De Nederlandsche Bank let ook dit jaar in haar toezicht extra op het vergroten van de weerbaarheid van de financiële sector en toekomstbestendige bedrijfsmodellen. Dit zijn twee van de speerpunten in de brochure 'Thema’s DNB Toezicht 2013' die vandaag is verschenen.

De Nederlandsche Bank let ook dit jaar in haar toezicht extra op het vergroten van de weerbaarheid van de financiële sector en toekomstbestendige bedrijfsmodellen. Dit zijn twee van de speerpunten in het toezicht, zo beschrijft de toezichthouder in de brochure 'Thema’s DNB Toezicht 2013' die vandaag is verschenen. Risicobeheer, bestuur en cultuur, en de kwaliteit van toezichtrapportages zijn de andere speerpunten in 2013. De thema’s bouwen deels voort op de reeds in 2012 geagendeerde thema’s. De brochure informeert de financiële sector en het publiek over de onderwerpen waaraan DNB dit jaar, naast het reguliere werk, extra aandacht geeft in haar toezicht.  DNB verwacht van de onder toezicht staande instellingen dat zij aan de slag gaan met de in de brochure genoemde aandachtsgebieden.
 
De crisis heeft laten zien dat banken hun kapitaal en liquiditeit moeten versterken. Ook in 2013 blijft DNB de migratie naar de Basel III-regels door de banken nauwlettend volgen. Het is noodzakelijk dat banken, te midden van de nog altijd moeilijke economische en financiële omstandigheden, doorgaan met stappen te zetten richting Basel III. Dit betekent dat, voor de banken die nog een weg te gaan hebben, de Basel III-ratio’s in 2013 voldoende verbeteren, in lijn met het afgesproken migratiepad. Onder de huidige omstandigheden zal dit inhouden dat er voor dividenduitkeringen nauwelijks of geen ruimte zal zijn.
 
Het bedrijfsmodel van financiële instellingen, de wijze waarop zij hun geld verdienen, blijft een punt van aandacht voor DNB. De huidige marktomstandigheden roepen vragen op over de houdbaarheid van bepaalde bedrijfsmodellen. DNB verwacht van de banken dat zij zich bewust zijn van de uitdagingen op het gebied van financiering van de bankbalans, zowel onder de huidige moeizame marktomstandigheden als onder aangescherpte regelgeving in de toekomst.
 
Nu Solvency II langer op zich laat wachten gaat DNB in 2013 stappen zetten richting meer risico-gebaseerd en vooruitkijkend toezicht op de verzekeraars. Het belang hiervan is groot. Solvency I volstaat op dit punt niet meer en de omstandigheden waarin de sector momenteel verkeert zijn zwaar. Daarnaast zal Solvency II uiteindelijk realiteit worden, dus blijft het van belang dat verzekeraars doorgaan met de voorbereiding daarop.
 
Onlangs heeft de staatssecretaris van SZW bekendgemaakt dat het nieuwe Financieel toetsingskader (FTK) ingaat per 1 januari 2015. DNB en AFM gaan dan ook het komende jaar de voorbereiding op de transitie naar het nieuwe pensioencontract actief begeleiden. Doel is de pensioenfondsen op weg te helpen zodat zij klaar zijn zodra het nieuwe pensioenstelsel een feit is. DNB en AFM verwachten van de fondsen dat zij dit jaar al anticiperen op het nieuwe stelsel, de in verband daarmee te maken keuzes en de implicaties daarvan voor de bedrijfsvoering.
 
De huidige marktomstandigheden leiden tot neerwaartse druk op de waarde van commercieel vastgoed. DNB heeft vorig jaar de risico’s in verband met commercieel vastgoed onderzocht en de banken opgedragen de waardering van commercieel vastgoed te verbeteren in lijn met de bestaande regelgeving. DNB gaat het waarderingsonderzoek dit jaar afronden. DNB kijkt momenteel sector-breed naar de risico’s verband houdend met commercieel vastgoed en gaat in dat verband ook nader onderzoek doen bij pensioenfondsen en verzekeraars.
 
DNB beziet financiële instellingen in hun onderlinge samenhang, dus niet als afzonderlijke eilanden.  De toezichthouder vergelijkt hen onderling,  identificeert outliers, signaleert en stimuleert best practices. Ook maakt zij een inschatting van de sectorbrede impact van macro-economische ontwikkelingen. DNB zet daarom een aanzienlijk deel van haar capaciteit in op de themagerichte toezichtaanpak, als aanvulling op het instellingspecifieke toezicht.