Benoemingen in de raad van commissarissen van de Nederlandsche Bank (DNB)

Nieuwsbericht
Datum 15 april 2016

De aandeelhouder van de Nederlandsche Bank, de Staat der Nederlanden, en DNB maken de volgende (her)benoemingen bij de raad van commissarissen van DNB bekend. Marry de Gaay Fortman (Houthoff Buruma) is benoemd tot lid van de raad voor een eerste termijn van vier jaar per 1 juli 2016. Feike Sijbesma (Koninklijke DSM) en Kees Goudswaard (Universiteit Leiden) zijn herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar per 1 september, respectievelijk 1 oktober 2016.

Marry de Gaay Fortman

Marry de Gaay Fortman
Mr. M.T.H. de Gaay Fortman (1965) is jurist en sinds 1988 als advocaat verbonden aan Houthoff Buruma, vanaf 1996 als partner.   

Aan nagenoeg al het handelen van DNB zit een juridische dimensie. Met het terugtreden van Bert van Delden per 1 november heeft de raad dan ook behoefte aan een commissaris met een juridisch profiel, en deze gevonden in De Gaay Fortman. Haar gerenommeerde advisering betreft veelvuldig het snijvlak van publiek- en privaatrechtelijke onderwerpen. Ook haar uitgebreide maatschappelijke en culturele netwerk geeft haar goed inzicht in de Nederlandse bestuurlijke verhoudingen en de maatschappelijke en politieke invloeden daarop.  

Huidige en voormalige nevenfuncties van De Gaay Fortman betreffen onder andere het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam, Stichting Topvrouwen, Paleis Het Loo, Toneelgroep Amsterdam, Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur, Stedelijk Museum Amsterdam, Commissie Integriteit Publieke Omroep, Centrale Plancommissie Centraal Planbureau, VNO-NCW Metropoolregio Amsterdam en VGZ.  

In verband met haar lidmaatschap van de raad van commissarissen van DNB, prudentieel toezichthouder op de financiële sector, zal zij bij haar aantreden bij DNB zijn teruggetreden uit haar nevenfunctie bij VGZ, een onder toezicht van DNB staande instelling, en in verband hiermee ook een afkoelingsperiode in acht nemen. Huidige dossiers uit haar hoofdfunctie zijn verenigbaar met haar commissariaat bij DNB en vastgelegd is hoe wordt omgegaan met toekomstige dossiers.  

De raad van commissarissen en directie van DNB zijn zeer verheugd over de komst van Marry de Gaay Fortman naar DNB. Haar betrokkenheid bij publiek-private vraagstukken en specialisatie in economisch publiekrecht en governance, alsmede haar brede netwerk zijn van groot belang voor DNB.

Feike Sijbesma

Feike Sijbesma
Sinds 1 september 2012 is drs. F. Sijbesma MSc (1959) lid van de raad. In 2000 trad hij toe tot de raad van bestuur van Koninklijke DSM waar hij in 2007 werd benoemd tot voorzitter. Van 1987 tot 1998 was Sijbesma in diverse functies werkzaam bij Gist-brocades.

Nevenfuncties zijn onder meer lid van de raad van commissarissen van Unilever en member van de Global CEO Council (GCC) van de Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC). Hij studeerde medische biologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.  

De kennis, ervaring en visie van Feike Sijbesma op het bedrijfsleven en de samenleving, en zijn daarbij opgebouwde netwerk, zijn van onverminderd belang voor DNB. De prominente rol van DSM met betrekking tot duurzaam ondernemen, wordt onderstreept door de deelname van Sijbesma als co-chair vanuit het wereldwijde bedrijfsleven aan het high level carbon pricing panel van de Wereldbank.

Kees Goudswaard

Kees Goudswaard
Sinds 1 oktober 2012 is prof. dr. K.P. Goudswaard (1955) lid van de raad. Hij werd in 2000 benoemd tot hoogleraar Toegepaste economie en hoofd Afdeling Economie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Aldaar is hij sinds 1995 ook werkzaam als bijzonder hoogleraar Sociale zekerheid.  

Als nevenfuncties bekleedde Goudswaard onder meer de positie van Kroonlid Sociaal-Economische Raad (1994-2008), van 2000 tot 2006 als lid van het Dagelijks Bestuur. In 2010 was hij voorzitter van de commissie die het kabinet adviseerde over de toekomst van het pensioenstelsel. Hij studeerde algemene economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.  

De grote kennis van Kees Goudswaard van het Nederlandse pensioenstelsel en de partijen daarbinnen, de overheidsfinanciën en sociaal-economische vraagstukken, maakt hem ook nu de logische voorzitter van de huidige SER-Commissie Toekomst Pensioenstelsel. Zijn kennis is niet alleen van grote waarde voor DNB als toezichthouder op pensioenfondsen, maar ook met betrekking tot het onafhankelijk economisch advies dat DNB uitbrengt met betrekking tot het pensioenstelsel.  

De raad van commissarissen en directie zijn bijzonder erkentelijk voor de gecontinueerde bereidheid van Feike Sijbesma en Kees Goudswaard bij te dragen aan het werk van DNB aan financiële stabiliteit en aldus aan haar bijdrage aan duurzame welvaart in Nederland.