DNB volgt waarschuwing markttoezichthouders voor ICO’s

Nieuwsbericht
Datum 13 november 2017

De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt banken en andere financiële ondernemingen voor de financieel-economische criminaliteitsrisico’s die zich kunnen voordoen wanneer zij betrokken zijn bij zogenaamde Initial Coin Offerings (ICO’s) en de handel in de daarbij uitgegeven crypto-tokens (tokens). DNB doet deze waarschuwing als prudentieel toezichthouder in navolging van soortgelijke openbare waarschuwingen van markttoezichthouders Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de European Securities and Markets Authority (ESMA).

Banken en andere financiële ondernemingen die betrokken zijn bij het aanbieden van ICO’s of de handel in tokens lopen het risico betrokken te raken bij manipulatie, witwaspraktijken, terrorismefinanciering of andere frauduleuze praktijken. Dit wordt versterkt door het anonieme karakter van transacties in tokens of cryptovaluta. Hierdoor kunnen ondernemingen en banken geconfronteerd worden met aansprakelijkheidsrisico’s, wetsovertredingen en met reputatieschade waardoor het vertrouwen in en de soliditeit en integriteit van de onderneming kan worden geschaad. Dienstverlening rondom ICO’s, tokens en cryptocurrencies kan volgens DNB dan ook op gespannen voet staan met de eisen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

Een ICO is een manier om langs digitale weg financiële middelen aan te trekken van het publiek ter investering in een project of onderneming. Bij een ICO worden tokens uitgegeven tegen betaling in cryptocurrencies zoals Bitcoin of Ether, of een wettig betaalmiddel.

Aan tokens zijn bepaalde rechten verbonden, bijvoorbeeld een aandeel in het kapitaal van de onderneming die de ICO uitgeeft, of een recht op toekomstige diensten of producten van deze onderneming.

Tenzij ICO’s en de in dat kader uitgegeven tokens zijn aan te merken als effecten of andere financiële instrumenten, is geen sprake van toezicht op deze producten. Dat maakt deze instrumenten bijzonder fraudegevoelig.

Financiële ondernemingen die zich inlaten met ICO’s of de handel in tokens zullen afdoende maatregelen moeten treffen om financieel economische criminaliteitsrisico’s adequaat te beheersen, en zullen de beheersing hiervan overtuigend moeten kunnen aantonen.


Verwijzing naar Persbericht AFM

Verwijzing naar Persbericht ESMA