Resultaten van de MOB-vergadering 21 november 2017

Nieuwsbericht
Datum 22 november 2017

Implementatie en voorlichting PSD2

Het MOB heeft drie onderwerpen besproken:

  • Het MOB zal onderzoeken of het mogelijk is om op een ook voor kwetsbare groepen heldere en toegankelijke manier toestemming aan derde partijen te verlenen voor rekeninginformatiediensten. Daarbij zal, als voorbeeld, onder meer worden gekeken naar de bestaande consumentenbeschermende maatregelen voor de incasso. De implementatie van PSD2 in de Nederlandse wetgeving is vertraagd. Bij verschillende partijen leven zorgen ten aanzien van de vertraging van de implementatie maar ook over de gevolgen van invoering van PSD2. Eén van deze zorgen betreft het verlenen van toestemming om betaalgegevens te delen en het gebruik van die gegevens.  
  • Het MOB zal een door alle partijen wenselijk geachte voorlichting verzorgen over PSD2.
  • Het MOB zal een analyse uitvoeren over de gevolgen van de Europese ontwikkelingen met betrekking tot de in PSD2 opgenomen verplichting voor banken om toegang voor derde partijen tot de betaalrekening te verlenen voor de Nederlandse markt.  

Q&A PSD2 Ministerie van Financiën

Veilige methoden voor elektronisch machtigen
Het MOB heeft ingestemd met best practices waar mandaten volgens het MOB aan zouden moeten voldoen om tot een transparante en verantwoorde afgifte van mandaten te komen. Het MOB streeft naar veilige methoden voor elektronisch machtigen en heeft onderzoek uitgevoerd naar huidige en toekomstige methoden van elektronisch machtigen. Het zetten van een vinkje bij de algemene voorwaarden waarin toestemming tot het afgeven van een mandaat verborgen zit, vindt het MOB niet veilig genoeg. De best practices hebben betrekking op transparantie, volledigheid, een acceptabele wijze van ondertekening en een eenvoudige mogelijkheid tot het intrekken van het mandaat. De best practices zullen over een jaar geëvalueerd worden waarbij onder meer de aandacht zal worden besteed aan het gemak van intrekken van een machtiging en de mogelijkheden om de reden voor het afgeven en de ondertekening daarvan (indien de ondertekening digitaal plaatsvindt) in één screenshot te kunnen overzien.
Best practices elektronisch machtigen

Pin-only beleid gemeenten
Het MOB zal de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de provincies aanspreken op het feit dat steeds meer gemeenten een pin-only beleid voeren. Het MOB is van mening dat contant geld geaccepteerd moet blijven worden om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor kwetsbare groepen te waarborgen. Ook in een omgeving waarin geleidelijk steeds meer gepind wordt, is het voor de maatschappij belangrijk dat contant geld goed blijft functioneren als toonbankbetaalmiddel. Het weigeren van contante betalingen in situaties waarin men voor een soortgelijk(e) product/dienst praktisch gesproken niet bij een andere aanbieder terecht kan die wel contant geld accepteert, is in principe onredelijk bezwarend voor het publiek. Het weigeren van contant geld bij gemeenten is zo’n situatie. Het MOB meent dat het rapport van de Nationale ombudsman over het in Leiden gehanteerde pin-only beleid een goede basis is voor het door gemeenten te voeren beleid.

Online identificatie
Het MOB heeft ingestemd met de inrichting van een taskforce die onderzoek zal doen naar de mogelijkheden en rol van elektronische identificatie in relatie tot het betalingsverkeer. Voor een efficiënte werking van het betalingsverkeer is een efficiënte markt voor elektronische identificatiediensten vereist. Er dient voldoende keuzevrijheid te zijn voor burgers en bedrijven in het gebruik van publieke en private identificatiemiddelen.

Tussenrapportage bereikbaarheid geld- en afstortautomatenHet MOB meet jaarlijks de bereikbaarheid van geldautomaten. De landelijke dekkingsgraad van zowel geld- als afstortautomaten is nog altijd hoog. Er is sprake van een geringe daling van de dekking/spreiding van de in Nederland aanwezige geldautomaten ten opzichte van vorig jaar. Medio 2017 heeft 99,58% (in 2016: 99,63%) van de postcodegebieden, en daarmee de huishoudens die in deze postcodegebieden wonen, binnen een hemelsbrede straal van 5 kilometer toegang tot een bancaire of niet-bancaire geldautomaat. De dekking/spreiding van de bancaire afstortfaciliteiten, waar consumenten en ondernemers contant geld kunnen afstorten, is ten opzichte van de meting in 2016 fractioneel gedaald. Medio 2017 heeft 96,97% (in 2016: 97,18%) van de postcodegebieden, en daarmee de ondernemers die binnen deze postcodegebieden wonen en/of werken, binnen een hemelsbrede straal van 5 kilometer toegang tot een bancaire afstortfaciliteit. Het MOB heeft besloten om vooralsnog de jaarlijkse tussenrapportage (in een compactere vorm) te continueren.
Tussenrapportage bereikbaarheid geld- en afstortautomaten.

Prioriteiten MOB 2018
Het MOB heeft ingestemd met de prioriteiten voor 2018. Daarbij zal op verzoek van de Vergadering ook aandacht worden besteed aan de efficiency van het betalingsverkeer. Met de komst van innovatieve betaalproducten bestaat het risico dat de kosten van het betalingsverkeer gaan stijgen. Zeker wanneer het voor een winkelier niet duidelijk is met welk betaalproduct betaald wordt, zoals bij een wallet aan de orde kan zijn.
Prioriteiten MOB 2018