Het MOB adviseert ontheffing venstertijden voor geld- en waardetransport

Persbericht
Datum 30 mei 2005

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) adviseert de Minister van Verkeer en Waterstaat zo snel mogelijk een landelijke collectieve ontheffing te regelen van gemeentelijke venstertijden voor geld- waardetransport. Dit kwam naar voren in het afgelopen week gehouden overleg van het MOB.

Andere onderwerpen die in het overleg aan bod kwamen waren:

  • micro onderzoek toonbankbetalingsverkeer;
  • voorlichting valse euro’s;
  • brief voorzitter MOB aan Joustra omtrent EZ-project ´Betalen via nieuwe media´.   

Collectieve ontheffing venstertijden geldtransport hoge noodzaak
Volgens het MOB moet zo snel mogelijk landelijk een collectieve ontheffing van gemeentelijke venstertijden geregeld worden voor geld- en waardetransport. Dit staat in een advies aan de Minister van Verkeer en Waterstaat dat vandaag is uitgestuurd. Geld- en waardetransporteurs hebben nu te maken met beperkte tijdvensters waarbinnen zij bij winkels en banken kunnen komen. Deze beperkte tijdvensters brengt de veiligheid van het personeel en het winkelende publiek in het geding. 

Landelijke ontheffing van gemeentelijke venstertijden voor geldtransport is nodig omdat daarmee:

  • de veiligheid rondom winkelstraten wordt vergroot evenals de veiligheid van personeel en het winkelende publiek;
  • de aanrijtijden van geldtransporteurs niet meer voorspelbaar zijn en dus de kans op overvallen wordt verminderd;
  • contant geld minder lang in de winkels ligt;
  • winkelcriminaliteit kan worden tegengegaan.   

Met dit advies is ingegaan op de adviesaanvraag die de Minister van Verkeer en Waterstaat in februari 2005 aan het MOB heeft voorgelegd. Het MOB vertrouwt erop dat de minister van Verkeer en Waterstaat zo snel mogelijk de nodige wetswijziging doorvoert voor een landelijke ontheffing van geldtransport.

De tekst van het advies is onderaan deze webpagina te downloaden.

Micro onderzoek ondernemers
Het MOB start een onderzoek dat de dagelijkse praktijk van individuele ondernemers in diverse sectoren en branches in kaart brengt. Het onderzoek moet inzicht bieden in kengetallen, doelen en gedragspatronen van een aantal prototypes van toonbankinstellingen om een idee te krijgen van de omgangspatronen van deze ondernemers met het betalingsverkeer. Uitkomsten van het onderzoek kunnen dienen om te sturen naar efficiënt betaalgedrag. 

Onderzoek kosten en opbrengsten betalingsverkeer
Het MOB onderzoekt in hoeverre nader inzicht in zowel de kosten als de opbrengsten van het betalingsverkeer kunnen helpen om efficiënt betalen te stimuleren. Gekeken zal worden naar zowel het contante geld, pinpas, chipknip, creditcard als de betalingen ‘op afstand’ zoals overschrijvingen, acceptgiro’s, machtigingen en internetbetalingen. 

Voorlichting over valse euro’s
Het MOB heeft voorlichtingsmateriaal opgesteld over hoe te handelen als je met valse euro's wordt geconfronteerd. Het gaat om informatie voor woordvoerders en voorlichters van marktpartijen om de eigen achterban en andere geïnteresseerden te informeren over de procedures die zij moeten volgen als ze een verdacht biljet in handen krijgen. Op basis daarvan zijn ook twee populaire modules opgesteld voor directe voorlichting aan consumenten en ondernemers.

Reactie MOB omtrent EZ-project ´Betalen via nieuwe media´
Het Ministerie van EZ heeft maart 2005 een onderzoek afgerond waarin de markt voor betalen via nieuwe media nader is geanalyseerd en scenario´s worden uitgewerkt voor 2010. Het MOB heeft in reactie hierop een brief gestuurd die te vinden is op de website van het MOB.

De tekst van de brief is onderaan deze webpagina te downloaden.

De vergadering van 26 mei 2005 was voor de laatste keer voorgezeten door drs. H.J. (Henk) Brouwer. Door een wisseling van portefeuilles binnen de directie van DNB zal mr. J.Ph.W. (Flip) Klopper vanaf heden voorzitter zijn van het MOB.

 

Het MOB is in 2002 door de Minister van Financiën ingesteld ter bevordering van de maatschappelijke efficiëntie in het Nederlandse retailbetalingsverkeer. Het MOB staat onder voorzitterschap van de Nederlandsche Bank en is voorts breed samengesteld uit instanties die aanbieders en gebruikers van het betalingsverkeer vertegenwoordigen. De Nederlandsche Bank verzorgt tevens de secretariaatsfunctie. 

Het MOB komt twee keer per jaar bijeen en heeft als doelstellingen: 

  • periodiek overleg over knelpunten en maatschappelijke gevolgen van ontwikkelingen in het betalingsverkeer;
  • het samenwerken bij het verzamelen en analyseren van cijfermatige gegevens;
  • het maken van principeafspraken.