Extra aandacht voor strategie, gedrag en risicomanagement financiële instellingen

Persbericht
Datum 14 februari 2011

Toezicht op strategie en gedrag, verankering van nieuwe toezichtraamwerken, beter risicomanagement en scherper zicht op én achter de cijfers vormen de speerpunten van het DNB-toezicht in 2011. Deze onderwerpen worden toegelicht in de vandaag gepubliceerde brochure Thema’s DNB Toezicht 2011. De toezichtthema’s 2011 sluiten aan op de Visie op Toezicht 2010-2014 en het Plan van Aanpak Cultuurverandering toezicht DNB.

Bedrijfsmodellen en strategie

Een belangrijke les naar aanleiding van de crisis is dat het toezicht meer vooruitblikkend moet zijn. Bij banken gaat DNB in 2011 de bedrijfsmodellen en strategie intensiever beoordelen, mede door scherper te kijken naar concentraties op de activazijde van de balans. Bij verzekeraars zal DNB de economische winstgevendheid van levensverzekeringsproducten tegen het licht houden. DNB richt haar aandacht verder op het vergroten van de weerbaarheid van de pensioenfondsen en het versterken van de focus van besturen op de financiële risico’s.

Gedrag en cultuur

Gedrag en cultuur van financiële instellingen hebben een grote invloed op beheerste bedrijfsvoering. DNB voert in 2011 op dit vlak diverse themaonderzoeken uit. Zo gaat DNB door op de ingeslagen weg van verscherpt toezicht op het beloningsbeleid. Daarnaast zet DNB in op het vergroten van de effectiviteit van de besturing van financiële instellingen.

Verankering nieuwe toezichtraamwerken

Tevens wijst DNB de instellingen op aanpassingen in de regelgeving. De invoering van Bazel III voor banken leidt tot hogere kapitaalseisen en liquiditeitseisen. DNB let er op dat naast de voorbereidingen op Bazel III, de implementatie en uitvoering van de CRD II en III op adequate wijze geschiedt. Ook is een toezichtraamwerk voor systeemrelevante instellingen in ontwikkeling. Voor verzekeraars worden in de komende jaren nieuwe eisen (Solvency II) van kracht, waarvoor zij tijdig voorbereidingen moeten treffen. En DNB zal bijdragen aan de herziening van het Financieel Toetsingskader voor pensioenfondsen.

Beter toezicht door betere data

Cruciaal voor de effectiviteit van het toezicht is de kwaliteit van de door financiële instellingen aangeleverde cijfers. Naast aandacht voor de kwaliteit van deze cijfers richt DNB zich in 2011 meer op informatie achter de cijfers.