Uitkomsten Vijfde Impactstudie (QIS5) Solvency II voor verzekeraars

Persbericht
Datum 14 maart 2011

Ter voorbereiding op de invoering van Solvency II heeft in de tweede helft van 2010 de vijfde kwantitatieve impactstudie van Solvency II plaatsgevonden. De impactstudie heeft als doelstellingen een beeld te krijgen van de financiële impact van Solvency II voor verzekeraars, en de uitvoerbaarheid van de Solvency II modules te testen. Tegelijk met de publicatie van de resultaten door de Europese toezichtautoriteit EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), geeft De Nederlandsche Bank inzicht in de uitkomsten voor de Nederlandse verzekeringsmarkt.

  • Nederlandse verzekeraars doorstaan de test goed; het kapitaalsurplus daalt weliswaar, maar blijft op een comfortabel niveau. Wat betreft het aandeel verzekeraars dat de nieuwe kapitaaleis onder Solvency II haalt, scoort Nederland gunstig.
  • De Nederlandse uitkomsten liggen in lijn met de Europese uitkomsten, zowel qua financiële impact als qua uitvoerbaarheid. De sector heeft in groten getale deelgenomen aan QIS5 en daarmee een belangrijke stap gezet in de voorbereiding op Solvency II.
  • De beperkte tijd die resteert tot invoering van Solvency II zal gebruikt worden om het raamwerk op onderdelen nog beter uitvoerbaar te maken.

Impactstudie: ook Nederlandse verzekeraars doorstaan test goed

Onder Solvency II worden de risico’s die verzekeraars lopen, in samenhang bezien en gekwantificeerd. Daarnaast wordt de balans op marktwaarde gewaardeerd. Het kapitaalsurplus komt voor Nederland in QIS5 uit op 17½ mrd euro. Dit is het verschil tussen het beschikbare kapitaal van 47½ mrd euro en de kapitaaleis voor Nederlandse verzekeraars van in totaal 30 mrd euro (afgeronde bedragen). Het kapitaalsurplus ligt ongeveer 7½ mrd euro lager dan onder het huidige regime. Op de Europese markt is een vergelijkbare ontwikkeling in het surplus waar te nemen. Onder Solvency II neemt de kapitaaleis, de Solvency Capital Requirement (SCR), toe van 15 mrd naar 30 mrd euro. Tegelijkertijd stijgt het beschikbare kapitaal van 39½ naar 47½ mrd euro, grotendeels als gevolg van verschuiving van ‘prudentie’ in technische voorzieningen naar het beschikbare kapitaal.

Een beperkt aantal Nederlandse verzekeraars zou niet direct voldoen aan de nieuwe kapitaaleis, en daarom meer kapitaal moeten aantrekken of het risicoprofiel aanpassen. Voor deze verzekeraars is in totaal 0,9 mrd euro van de kapitaaleis nog niet gedekt. De minimumkapitaaleis (Minimum Capital Requirement, MCR) levert in het algemeen geen problemen op voor Nederlandse verzekeraars.

De Nederlandse verzekeringsmarkt doorstaat de test hiermee goed. DNB merkt op dat QIS5 de laatste grote test is voor invoering van het raamwerk Solvency II. De inzendingen van Nederlandse solo-entiteiten geven een beeld van het financiële effect van Solvency II op basis van cijferstanden ultimo 2009.

Van de 246 Nederlandse verzekeraars die onder de reikwijdte van Solvency II vallen, hebben 203 verzekeraars meegedaan aan QIS5. Het Nederlandse deelnamepercentage van 83% overtreft zowel deelname aan QIS4 (51%) als de Europese deelname aan QIS5 (68%). Daarnaast hebben 19 Nederlandse verzekeringsgroepen een groepsberekening opgestuurd. Verzekeraars hebben hiermee een flinke inspanning verricht en hebben een belangrijke stap gezet in de voorbereiding op Solvency II.

Uitvoerbaarheid Solvency II raamwerk

Het tweede doel van de QIS5 impactstudie betrof een toets van de uitvoerbaarheid van de onderdelen van het raamwerk en de calibratie van de parameters. Nader werk blijkt nodig omtrent de berekening en specificatie van onderdelen van het eigen vermogen en van de technische voorzieningen (met name de behandeling van uitgestelde belastingen en verwachte winsten). DNB deelt de aanbevelingen die EIOPA op deze onderwerpen doet in belangrijke mate. Solvency II is op de goede weg; de test maakt duidelijk op welke punten doorontwikkeling nodig is. Voor de Nederlandse verzekeringsmarkt is verder van belang dat de kapitaaleis voor zorgverzekeraars goed afgestemd blijft op de Nederlandse markt en ontwikkelingen in het risicovereveningssysteem, en dat er een adequate overgangsmaatregel komt voor dochters van Nederlandse verzekeraars in landen buiten de Europese Economische Ruimte (equivalentiebepaling derde landen).

Een uitgebreide presentatie van de QIS5 resultaten voor de Nederlandse verzekeringsmarkt is te vinden op Open Boek Toezicht. Het volledige EIOPA QIS5 rapport is te downloaden op https://eiopa.europa.eu.

Einde persbericht.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel.nrs. 020-524 3100 en 06-524 96 961), Herman Lutke Schipholt (tel.nrs. 020-524 2712 en 06-524 96 900) en Kees Verhagen (tel.nrs. 020-524 2272, en 06-211 23 922).