Deelnemende Nederlandse banken doorstaan de Europese stresstest goed

Persbericht
Datum 15 juli 2011

ING Bank, Rabobank, ABN AMRO en SNS Bank hebben onder toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB) deelgenomen aan de stresstest van de European Banking Authority (EBA). Aan de Europese bankenstresstest namen in totaal 90 Europese banken deel.

De vier Nederlandse banken die hebben deelgenomen aan de Europese bankenstresstest blijven alle ruim boven de minimumnorm, een core tier 1-kapitaalratio van 5,0 procent. De gemiddelde core tier 1-ratio van de vier banken  bedroeg per eind 2010 10,6 procent, en neemt in de stresstest af tot 9,4 procent. De Nederlandse bancaire sector komt daarmee sterk uit de Europese stresstest, ondanks een stevig stress-scenario.

In de stresstest rekenden de banken een voorgeschreven stress-scenario door, om vast te stellen of zij daaruit voortvloeiende verliezen kunnen dragen. Dat is beoordeeld aan de hand van de core tier 1-ratio, een indicator van de solvabiliteit van banken waarin alleen kapitaal van de hoogste kwaliteit wordt meegeteld. In totaal schrijven de Nederlandse banken als gevolg van het scenario EUR 19 miljard van hun activa af, ongeveer een kwart van het core tier 1-kapitaal. Zij zijn het meest gevoelig voor verliezen op de commercieelvastgoedportefeuille. De rentes die de Nederlandse banken moeten betalen voor hun financiering, stijgen in het scenario voor alle banken met de helft of meer. Ondanks de substantiële impact van het stress-scenario blijven alle vier de banken in het scenario ruim voldoende gekapitaliseerd.

De resultaten van de stresstest zijn grondig getoetst op juistheid, consistentie, en prudente doorrekening door zowel DNB als EBA. In hun eigen publicatie geven banken inzicht in hun individuele resultaten. Bovendien geven zij gedetailleerd inzicht in de omvang van de uitzettingen op de verschillende Europese landen, uitgesplitst naar verschillende typen portefeuilles (overheid, banken, consumenten, bedrijven en commercieel vastgoed). Verder publiceren zij hun bezit van staatsobligaties, gedifferentieerd naar land en looptijd.

Grafiek Verloop van de core tier 1-ratio in het adverse scenario

Methodologie en scenario

De stresstest gaat uit van twee macro-economische scenario’s voor de jaren 2011 en 2012: een baseline en een adverse scenario, samengesteld door de ECB en de Europese Commissie. Het baseline scenario is gebaseerd op verwachtingen over economische groei per eind 2010. In het baseline scenario neemt de gemiddelde core tier 1-ratio van de banken toe tot 12,1 procent.

Het fictieve adverse scenario vormt de kern van de stresstest, en houdt voor Nederland een twee jaar durende recessie in. Daarin loopt de werkloosheid fors op, terwijl tegelijkertijd huizen- en commercieelvastgoedprijzen dalen. De financieringskosten van banken stijgen in dit scenario door een vervlakkende rentecurve en oplopende spanningen op de interbancaire markt. Verder schrijft het scenario schokken voor op de handelsportefeuille van banken, en extra voorzieningen voor verliezen op overheids- en bankenuitzettingen in Europese landen.

De deelnemende instellingen hebben de impact van dit stress-scenario op hun vermogen en resultaat doorgerekend met behulp van hun eigen modellen, waarna de berekeningen zijn getoetst door DNB en EBA. De test is uitgevoerd op basis van de geconsolideerde balans per ultimo 2010. Meer informatie over de gebruikte scenario’s en methodologie is openbaar en te vinden op de website van EBA.