Consultatie ex ante gefinancierd depositogarantiestelsel

Persbericht
Datum 1 augustus 2011

Het Kabinet heeft besloten de financiering van het Nederlandse depositogarantiestelsel (dgs) te hervormen. Vanaf 1 juli 2012 zullen banken elk kwartaal een bijdrage moeten storten in een fonds ten behoeve van het depositogarantiestelsel.

Het Nederlandse DGS garandeert deposito’s (waaronder spaargeld en geld op betaalrekeningen) van particulieren en bedrijven bij banken, tot een maximum van €100.000 per depositohouder per bank. Het stelsel keert uit wanneer particulieren en bedrijven wegens betalingsonmacht van de bank niet meer over hun tegoeden kunnen beschikken.

Financiering vooraf

Op dit moment wordt het DGS achteraf gefinancierd. Dat wil zeggen dat banken pas betalen wanneer er een beroep op het stelsel wordt gedaan, dus wanneer bij een bank betalingsonmacht is geconstateerd. De financiële crisis heeft aan het licht gebracht dat deze wijze van financiering niet langer voldoet. Het Kabinet heeft daarom besloten dat banken voortaan vooraf moeten bijdragen aan het DGS (ex ante financiering). Banken gaan elk kwartaal een bijdrage aan het DGS betalen welke vloeien in het depositogarantiefonds. Wanneer er een beroep op het stelsel wordt gedaan, keert het fonds uit. Is het fonds niet toereikend, dan wordt de resterende kosten over de banken omgeslagen conform de huidige systematiek .

Met de introductie van ex ante financiering wordt een aantal doelen nagestreefd. Een eerste doel is de uiteindelijk faillerend bank mee te laten betalen aan het DGS, iets wat tot op heden niet mogelijk is. In de tweede plaats wordt de geloofwaardigheid van het dgs bevorderd door de aanwezigheid van een depositogarantiefonds, er is immers gespaard. Ex ante financiering helpt, in de derde plaats, in het spreiden van de kosten van het dgs over de tijd doordat banken minder hoeven te betalen op het moment dat een bank failliet gaat. Dit maakt het stelsel minder procyclisch. Ten slotte is het bij ex ante financiering effectiever om risicogedifferentieerde premies te hanteren omdat zij vooraf al een sturende werking hebben.

Opbouw fonds

Banken zullen vanaf 1 juli 2012 in 10 jaar tijd een fonds opbouwen van 1% van de door het DGS gegarandeerde deposito’s, volgens de meest recente gegevens is dit circa 4 miljard euro. Daartoe betalen banken elk kwartaal een basisbijdrage van 2,5 basispunten (0,025%) van de bij elke bank aangehouden gegarandeerde deposito’s. Daarbovenop betalen banken een risico-opslag van 0% (laagste risicocategorie) tot 100% (hoogste risicocategorie) van de basisbijdrage.

Consultatie

Het Ministerie en DNB hebben in een paper de technische vormgeving beschreven van het ex-ante gefinancierd dgs met risicogedifferentieerde premies. De herziening zal plaatsvinden via een aanpassing van het besluit Bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft. U kunt de conceptwijziging van het besluit Bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft, evenals het paper, bekijken op onderstaande website. Via deze website dienen belanghebbenden tot en met 12 september 2011 hun reactie op de AMvB naar het Ministerie van Financiën sturen. Reacties op het rapportage-format dienen gericht te worden aan DNB. Hiervoor is het e-mailadres consultatie-dgs@dnb.nl opengesteld.