Persbericht: Acceptgiro blijft na 1 februari 2014 beschikbaar

Persbericht
Datum 18 mei 2012

Nationaal Forum SEPA-Migratie (NFS)

  • In het Nationaal Forum SEPA-Migratie (NFS) van 16 mei 2012  is besloten dat de acceptgiro aangepast wordt aan de Europese standaarden, zodat deze ook na 1 februari 2014 kan worden gebruikt in het betalingsverkeer. Ook op andere terreinen zijn afspraken gemaakt.
  • In het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) van eveneens 16 mei heeft het MOB de minister van Veiligheid en Justitie verzocht om de capaciteit te verhogen voor fraude- en criminaliteitsbestrijding in het betalingsverkeer. 
Acceptgiro: aanpassing aan gebruik IBAN, uitfasering uiterlijk 2019

Het gebruik van de (papieren) acceptgiro is de afgelopen jaren sterk afgenomen, onder meer doordat steeds meer acceptgiro’s elektronisch worden afgehandeld. Ook zijn er (digitale) alternatieven op de markt. Niettemin voorziet de acceptgiro nog altijd in een duidelijke maatschappelijke behoefte. Daarom zal de acceptgiro, evenals de overschrijving en de incasso, aangepast worden aan de nieuwe Europese (SEPA-)standaarden. Op deze manier kan de acceptgiro straks ook met het (langere) rekeningnummer IBAN worden gebruikt. Het NFS verwacht dat de papieren acceptgiro tot uiterlijk 1 januari 2019 nodig zal blijven. Voor die tijd worden er voor gebruikers aanvaardbare alternatieven ontwikkeld. Het NFS zal periodiek het gebruik, de kosten en de maatschappelijke behoefte van de acceptgiro monitoren.

Gebruik van IBAN ( zonder BIC): uiterlijk 1 januari 2013 voor merendeel  binnenlandse betalingen

Het gebruik van de IBAN (International Bank Account Number) wordt op grond van de SEPA-Verordening per 1 februari 2014 ingevoerd voor het Europese, dus ook voor het betalingsverkeer binnen Nederland. Daarnaast is het  nodig om de BIC (Business Identifier Code om de bank te adresseren) te gebruiken in het interbancaire verkeer. Op dit moment moeten klanten voor grensoverschrijdende betalingen zowel de IBAN als de BIC bij een betaalopdracht aanleveren bij de bank. In Europese regelgeving is bepaald dat bedrijven en consumenten in de toekomst bij het geven van een betaalopdracht in euro’s binnen het SEPA-gebied kunnen volstaan met een IBAN. De bank voegt dan zelf de BIC toe om de betaalopdracht goed te kunnen verwerken. Binnen het NFS zijn nu afspraken gemaakt over wanneer voor binnenlandse betalingen alleen nog maar IBAN nodig is (’IBAN-only’). In principe kunnen banken dit uiterlijk 1 januari 2013 voor binnenlandse eurobetalingen faciliteren (voor meer dan 90% van de betalingen).

Incasso’s: consumentenbescherming en e-mandate in de maak
Met de nieuwe Europese standaarden voor incasso wordt het mogelijk om over de grens te incasseren en om aan buitenlandse bedrijven een machtiging af te geven. In het kader van consumentenbescherming kunnen machtigingen daarbij worden voorzien van een bovengrens voor het af te boeken bedrag en kan de incassofrequentie worden ingesteld. Daarnaast krijgen consumenten de mogelijkheid een lijst aan te leggen van organisaties van wie zij geen incasso’s (de zogenoemde ’zwarte lijst’) of juist wel incasso’s (de zgn. ’witte lijst’) accepteren. Met name de invoering van de ’witte lijst’ is een complex traject en heeft als risico dat incasso’s onbedoeld worden afgewezen. Het NFS heeft nu een werkgroep ingesteld die een invoeringsplan voor de witte lijst gaat opstellen. Daarin zal ook de behoefte worden meegenomen die bedrijven hebben aan een elektronische (in plaats van een papieren) machtiging door de betaalketen. Voor 1 juli 2012 rapporteert deze werkgroep aan het NFS over de opzet, planning en invoeringsdatum van zowel de witte lijst als het elektronische mandaat. In deze werkgroep zijn zowel de banken, bedrijven als consumenten vertegenwoordigd.

 

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)

 
Fraude in het betalingsverkeer
De afgelopen jaren is de fraude in het elektronische betalingsverkeer sterk toegenomen, zoals het skimmen van de betaalpas en de fraude bij internetbankieren en -betalen. In een brief aan de Minister van Veiligheid en Justitie verzoekt het MOB daarom de capaciteit te verhogen van de publiek-private aanpak van fraude en criminaliteit in het betalingsverkeer. 

Blokkeren magneetstrip op betaalpas buiten Europa
Nu vrijwel overal in Europa met de EMV-chip kan worden betaald, hebben enkele banken in de verdere strijd tegen skimming aangekondigd de magneetstrip standaard uit te schakelen buiten Europa. Het wordt op deze manier criminelen veel moeilijker gemaakt om te profiteren van het skimmen. De consument heeft hierbij echter wel de mogelijkheid om wanneer nodig de betaalpas te activeren voor buiten Europa. Het MOB juicht deze ontwikkeling toe en roept de banken op om te bezien in hoeverre dit breder kan worden ingevoerd. Dit laat onverlet dat ook ondernemers moeten blijven investeren in de veiligheid van hun betaalautomaten. 

Pinstoringen
Nederlanders zijn in 2011 weer vaker gaan pinnen. Het wordt daarom steeds belangrijker dat storingen in het pinverkeer worden vermeden. De banken en de detailhandel zijn in overleg om te komen tot een noodprocedure die ertoe leidt dat -ook storingen- toch gepind kan worden. Het MOB juicht deze ontwikkeling toe en roept partijen op een dergelijke oplossing zo snel mogelijk in te voeren.      
      
 
Noot voor de pers

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) richt zich op de bevordering van de maatschappelijke efficiëntie van het Nederlandse betalingsverkeer. Het MOB is breed samengesteld uit partijen die aanbieders en gebruikers van het betalingsverkeer vertegenwoordigen en staat onder voorzitterschap van DNB.
Het MOB jaarrapport 2011 is ter informatie aangeboden aan de Minister van Financiën en is gepubliceerd op de website van DNB. Voorts is de fact sheet 'Contante betalingen geteld 2011' gepubliceerd.

Het Nationaal Forum SEPA-Migratie (NFS) is ingesteld door het MOB en begeleidt in Nederland de migratie naar IBAN en betaalmiddelen die zijn gebaseerd op Europese standaarden. Uiterlijk 1 februari 2014 moeten deze standaarden zijn ingevoerd. Aanbieders en gebruikers van betalingsverkeer wisselen onder voorzitterschap van DNB in dit Forum informatie uit, bespreken de gewenste aanpak en maken afspraken over de migratie van het Nederlandse betalingssysteem.

Voorts publiceert het NFS de resultaten van de halfjaarlijkse SEPA-Monitor, de vijfde SEPA-monitor van mei 2012. U vindt deze ook www.overopiban.nl.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Kees Verhagen (020–524 2272 of 06-21123922) of Herman Lutke Schipholt (020-5242712 of 06-52496900).