Persbericht: Nederlandse banken voldoen aan Europese kapitaaleis

Persbericht
Datum 3 oktober 2012

ING Bank, Rabobank, ABN Amro en SNS Bank hebben onder toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB) van december 2011 tot eind juni 2012 deelgenomen aan de door de European Banking Authority (EBA) gecoördineerde exercitie ten behoeve van de herkapitalisatie van Europese banken. 

 

Uitgangspunt was de eis dat de kapitaalbuffer van banken groot genoeg moest zijn om te voldoen aan een core tier 1-ratio van 9% per eind juni 2012 na prudente waardering van uitzettingen op overheden. De vier deelnemende Nederlandse banken voldoen aan deze eis. Nederlandse banken hebben relatief beperkte uitzettingen op risicovolle Europese overheden.
 
Het doel van de door EBA gecoördineerde herkapitalisatie van banken was om de financiële weerbaarheid van de banken te herstellen, alsmede om bij te dragen aan het verbreken van de directe relatie tussen banken en overheden, als onderdeel van een breder pakket maatregelen ter bestrijding van de Europese schuldencrisis. Aan de exercitie namen 71 Europese banken deel.
 
Banken dienen in deze exercitie te voldoen aan een core-tier 1-ratio van 9% per eind juni 2012. In deze core tier-1 solvabiliteitsratio wordt alleen kapitaal van de hoogste kwaliteit meegeteld. Daarnaast moesten banken in hun berekening van het aanwezig kapitaal eventuele ongerealiseerde verliezen voor uitzettingen die zij hebben op Europese overheden aftrekken. Deze ongerealiseerde verliezen zijn berekend op basis van de koersen van eind september 2011.
 
De EBA aanbeveling dat banken moeten voldoen aan een core tier 1-ratio van 9% blijft van kracht tot de inwerkingtreding van de nieuwe Europese kapitaalregels (CRR/CRD IV) (noot 1). Daarna zal een nieuwe EBA aanbeveling van kracht worden, waarin wordt vereist dat banken vanaf dat moment tenminste een nominaal kapitaalbedrag aanhouden gelijk aan de 9% core-tier 1 eis zoals gepubliceerd per eind juni 2012. In specifieke uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld in geval van herstructurering of risico-afbouw op de balans, is het toegestaan dat het kapitaalsniveau van een bank beneden deze eis ligt.
 
De gebruikte methodologie in deze exercitie en een overzicht van de uitkomsten per bank is openbaar en terug te vinden op de EBA website. Banken geven middels een eigen publicatie nadere toelichting op de individuele resultaten 


Noot 1: CRR: Capital Requirements Regulation / CRD: Capital Requirements Directive. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerders van DNB:
Tobias Oudejans: tel. nrs. 020-524 3100 en 06-524 96961
Remko Vellenga: tel. nrs. 020–524 2712 en 06–524 96574
Flore Kraaijeveld: tel. nrs. 020-524 3091 en 06-3102 8660