DNB publiceert het Overzicht Financiële Stabiliteit

Persbericht
Datum 9 oktober 2012

Een adequate inrichting van de te vormen Europese bankenunie draagt bij aan vermindering van de onrust in de muntunie. Nederlandse banken moeten de komende jaren hun kapitaalpositie blijven verbeteren, wat de ruimte voor dividenduitkeringen beperkt. Verder is in de huidige marktomstandigheden van belang dat banken zorgen voor een hoge frequentie en kwaliteit van taxaties van commercieel vastgoed.

Highlights

  • De Europese schuldencrisis woedt voort. Problemen bij banken leiden tot problemen bij overheden en andersom. Een bankenunie, mits adequaat vormgegeven, doorbreekt deze spiraal.
  • Nederlandse banken zijn goed op weg naar Bazel III. De ruimte om tegenslagen bij de ingroei op te vangen is echter krap en de toegang tot de kapitaalmarkt beperkt. Om de kredietverlening te ontzien, zal kapitaalversterking vooral via winstinhouding moeten plaatsvinden.
  • Marktpartijen moeten erop kunnen vertrouwen dat waarderingen van commercieel vastgoed door Nederlandse banken juist zijn. Dat vereist actuele en kwalitatief goede taxaties, die rekening houden met de recente prijsdalingen en leegstand die de huidige markt kenmerken.

Deze en andere boodschappen zijn te vinden in het vandaag gepubliceerde Overzicht Financiële Stabiliteit van De Nederlandsche Bank (DNB). Met dit overzicht beoogt DNB de financiële stabiliteit in Nederland te bevorderen door monitoring en identificatie van de belangrijkste risico’s voor het financiële systeem.


De Europese schuldencrisis is nog altijd de meest acute bedreiging voor de financiële stabiliteit. Wegvallend vertrouwen in kwetsbare landen leidt tot segmentatie van financiële markten en kapitaalvlucht. De verwevenheid tussen banken en nationale overheden neemt toe. Deze ongewenste ontwikkeling kan gekeerd worden door een effectieve inrichting van de te vormen Europese bankenunie. Dat vereist dat streng toezicht, krachtige resolutiemechanismen en voldoende ruime financiële vangnetten in samenhang worden ingevoerd. Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) moet op korte termijn de ruimte krijgen banken direct te herkapitaliseren in landen waar zowel private sector als overheid dat niet kunnen. Om de kosten voor belastingbetalers te minimaliseren, moeten alleen levensvatbare instellingen worden gesteund; niet-levensvatbare instellingen dienen te worden afgewikkeld. Een actuele doorlichting van de bankbalansen door een onafhankelijke partij biedt comfort dat het Europese vangnet geen verborgen verliezen op zich neemt.

Om oplopende spanningen te keren, heeft de ECB nieuw beleid aangekondigd dat tegen strikte voorwaarden verdere steunaankopen van staatsobligaties mogelijk maakt. Dit zogeheten OMT heeft als doel de monetaire transmissie te borgen. Een belangrijke verbetering ten opzichte van eerdere steunaankopen is dat deze slechts kunnen plaatsvinden wanneer landen zich committeren en houden aan een macro-economisch aanpassingsprogramma. Dankzij deze strikte voorwaarden introduceert het OMT de juiste prikkels voor overheden.

Nederlandse banken zijn goed op weg om te voldoen aan de eisen van Bazel III. De ruimte om tegenslagen bij de ingroei op te vangen, is echter krap. Grotere kapitaalbuffers zijn nodig, die tot uiting komen in zowel een hogere risicogewogen kapitaalratio als een hogere leverage ratio (de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal). Dit leidt tot vergroting van het marktvertrouwen. Dat is voor Nederlandse instellingen extra van belang, omdat zij sterk afhankelijk zijn van marktfinanciering. In het huidige economische klimaat is uitgifte van kapitaalinstrumenten moeilijk en afbouw van activa onwenselijk, zodat banken afhankelijk zijn van winstinhouding. De meeste banken zullen daarom nauwelijks dividend uit kunnen keren.

De markt voor commercieel vastgoed staat onder druk De leegstand loopt op en de prijzen dalen inmiddels zo’n vier jaar.  Marktpartijen moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de waardering van commercieel vastgoed door Nederlandse banken. Daarvoor is nodig dat taxaties actueel en kwalitatief goed zijn en dus ook rekening houden met de prijsdalingen en leegstand die de huidige markt kenmerken.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel. 020-5243100, 06-52496961) en Flore Kraaijeveld, (tel. 020-5243091, 06-31028660).