Persbericht: MOB/NFS-vergadering 15 november 2012

Persbericht
Datum 16 november 2012

  • Nederland moet meer haast maken met invoering IBAN
  • Kosten betalingsverkeer in Nederland gedaald

Het Nationaal Forum voor de SEPA-migratie (NFS) roept alle betrokken partijen op zich in te spannen om de deadlines van het nationaal migratieplan te respecteren.
Waar in het voorjaar grootbedrijven en publieke instellingen vaak nog aan het uitzoeken waren wat er precies moest gebeuren, blijkt uit de meest recente SEPA-migratiemonitor dat dezelfde organisaties grotendeels bezig zijn met het opstellen van concrete actieplannen om over te gaan op IBAN, of gestart zijn met de uitvoering. Die uitvoering vergt nog forse inspanningen om de deadlines te halen.
 
Extra inspanningen van koepels, brancheorganisaties, banken en softwarehuizen zijn nodig om het MKB te helpen zo mogelijk voor volgende zomer op IBAN over te gaan.

Het midden- en kleinbedrijf en ook middelgrote bedrijven zijn nog weinig gevorderd met de overgang op IBAN. Zij lijken pas in de tweede helft van 2013 te willen migreren, maar lopen dan het risico in een file te komen voor de ondersteuning van hun bank en softwareleveranciers. Voor een snellere overgang is van belang dat banken ervoor zorgen dat de omgeving voor het internetbankieren standaard op IBAN wordt gezet. Het NFS roept banken op een zo groot mogelijk deel daarvan in april 2013 gereed te hebben.
 
Het NFS constateert dat publieke instellingen, in tegenstelling tot elders in Europa waar publieke instellingen een voorbeeldfunctie vervullen, niet vroeg overgaan. Met name gemeenten zullen een extra inspanning moeten verrichten voor de overgang op IBAN
.
Uit de migratiemonitor blijkt dat een substantieel deel van de gemeenten zijn planning nog moet bepalen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft nu toegezegd dat dit voor het einde van het jaar verholpen is. 
 
Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) is verheugd dat kosten van het betalingsverkeer zijn gedaald en veel lager zijn dan het Europese gemiddelde
.
In Nederland betaalt men steeds vaker met de pinpas, wat de maatschappelijke kosten van het betalingsverkeer heeft doen dalen. Europees gezien doet Nederland het ook goed. De totale kosten voor contant geld en pinbetalingen in Nederland komen uit op 0,42% van het BBP, tegen een Europees gemiddelde van 0,59%. Indien de kosten in Nederland op het Europese gemiddelde zouden liggen, zouden ze een miljard euro hoger zijn. Meer resultaten van het onderzoek zijn te vinden in de factsheet ‘Betalen kost minder!’ 
 
Nieuwe maatregelen voor de aanpak van pinstoringen
De beschikbaarheid van pinnen is voor zowel winkeliers als consumenten belangrijk. Bij storingen zorgt het niet kunnen pinnen voor maatschappelijk ongemak. Op meerdere plekken in de betaalketen worden maatregelen genomen om de beschikbaarheid nog verder te verhogen. De Betaalvereniging Nederland heeft stappen gezet om ook het datacommunicatie-deel in de keten te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de beschikbaarheid van de dataverbinding van de betaalautomaten, een verbetering van de communicatie in geval van een storing en meer transparantie voor winkeliers over kwaliteitsniveaus van netwerkdiensten. Met deze maatregelen zullen pinstoringen verminderd worden.
 
Positieve reactie Minister van Veiligheid en Justitie op oproep van het MOB voor aanpak financiële cybercrime
Het MOB heeft in een brief aan de Minister van Veiligheid en Justitie de noodzaak aangekaart om de aanpak en opsporing van financiële cybercrime uit te breiden. De Minister heeft positief gereageerd op de oproep. De aanpak van cybercrime is één van de landelijke prioriteiten bij de politie en er wordt gewerkt aan een verbreding van de digitale expertise. Verder benadrukt de Minister in zijn brief het belang van publiek-private samenwerking.  
 

Noot voor de pers
Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) richt zich op de bevordering van de maatschappelijke efficiëntie van het Nederlandse betalingsverkeer. Het MOB is breed samengesteld uit partijen die aanbieders en gebruikers van het betalingsverkeer vertegenwoordigen en staat onder voorzitterschap van DNB.

Het Nationaal Forum SEPA-Migratie (NFS) is ingesteld door het MOB en begeleidt in Nederland de migratie naar IBAN en betaalmiddelen die zijn gebaseerd op Europese standaarden. Uiterlijk 1 februari 2014 moeten deze standaarden zijn ingevoerd. Aanbieders en gebruikers van betalingsverkeer wisselen onder voorzitterschap van DNB in dit Forum informatie uit, bespreken de gewenste aanpak en maken afspraken over de migratie van het Nederlandse betalingssysteem.

Het NFS publiceert vandaag de resultaten van de halfjaarlijkse SEPA-migratiemonitor, de zesde meting van november 2012. U vindt deze op www.dnb.nl en op www.overopIBAN.nl. Verder vindt u daar ook de Factsheet Grensoverschrijdend betaalgedrag door Nederlanders in 2011 van DNB. Deze staat ook op www.allesoverbetalen.nl

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (020 - 524 3100 of 06-52496961).