Persbericht Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer/Nationaal Forum SEPA-migratie

Persbericht
Datum 17 mei 2013

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) heeft in de vergadering van 15 mei de opzet en eerste uitwerking goedgekeurd van een analyse van de robuustheid van het elektronische betalingsverkeer.

Robuustheid betalingsverkeer wordt versterkt

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) heeft in de vergadering van 15 mei de opzet en eerste uitwerking goedgekeurd van een analyse van de robuustheid van het elektronische betalingsverkeer. De analyse beziet welke alternatieven er zijn bij (onverwachte) verstoringen in het betalingsverkeer. Hieruit moet duidelijk worden of er nog alternatieven ontbreken en hoe die ondervangen kunnen worden, om zo de robuustheid van het betalingsverkeer verder te versterken. Het eindresultaat zal vóór de zomer worden opgeleverd. Verder wordt de communicatie over verstoringen verbeterd. De gemaakte afspraken onderschrijven de uitkomsten van de extra vergadering van de kerngroep MOB die is gehouden op 15 april 2013 waarin de maatschappelijke organisaties hun vertrouwen hebben bevestigd in het betalingsverkeer. 

In het overleg is ook besloten om de veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van fraude met bankpassen en internet- en mobiel bankieren consistenter en transparanter te formuleren. Geconstateerd is dat de consument behoefte heeft aan uniform opgestelde veiligheidsvoorschriften. Deze zullen worden opgesteld.
Voorts heeft het MOB kennis genomen van een actualisatie van de kosten en opbrengsten van het betalingsverkeer voor de Nederlandse banken. Net zoals in 2005, blijken deze in 2010 ongeveer in balans. 

Nauwe samenwerking noodzakelijk bij invoering Europese incasso

Het Nationaal Forum SEPA-migratie (NFS) stelt dat in dit stadium van de Single Euro Payments Area (SEPA)-migratie nog verdere intensivering van de samenwerking en afstemming tussen banken, zakelijke gebruikers en softwareleveranciers noodzakelijk is om de overgang naar de Europese incasso tijdig en succesvol te voltooien. Deze oproep van het NFS was de rode draad in de bijeenkomst op 15 mei 2013. Het gebruik van Europese overschrijvingen en incasso’s is wettelijk verplicht vanaf 1 februari 2014. De invoering van de Europese overschrijving is volop gaande (aandeel in Nederland in april circa 20%, tegen 3% eind december 2012). Tot in juli 2013 schakelt het internetbankieren over op het gebruik van het International Bank Account Number. Nederland zet eind deze maand een cruciale stap wanneer de eerste grote zakelijke incassanten overstappen op de Europese incasso, een technisch complexe overgang die veel inspanning vraagt van banken en gebruikers.

Bewustwording, voorbereiding en migratie naar de Europese betaalmiddelen van zakelijke gebruikers is aanzienlijk verbeterd (zie onderstaande grafieken). Wel hebben veel grote bedrijven de overgang naar SEPA later ingepland dan afgesproken in het Nationaal SEPA-migratieplan. Een groot deel van het MKB, de gemeenten en andere lagere overheden is inmiddels goed op weg met de migratie naar de nieuwe betaalmiddelen. Dit alles blijkt uit de zevende SEPA-monitor die DNB in opdracht van het Nationaal Forum SEPA-migratie heeft uitgevoerd. Het rapport is 16 mei op de website van DNB gepubliceerd.

De communicatiecampagne van het NFS 'Actie Nu' heeft significant bijgedragen aan een betere stand van zaken rond SEPA in Nederland. De campagne wordt dit jaar voortgezet, met als belangrijk doel om ook die bedrijven en instellingen die nog niet met hun migratietraject begonnen zijn in actie te krijgen. Zeker als zij gebruik maken van incasso’s kunnen zij hiermee niet langer wachten. Alle bedrijven worden ook opgeroepen om hun IBAN te vermelden op hun facturen, briefpapier en website, om zo de migratie van hun klanten te ondersteunen. Voor consumenten is het verder vooral belangrijk om te weten waar zij hun eigen IBAN kunnen vinden (deze staan b.v. op rekeningafschriften en in de internetbankieromgeving). De landelijke campagne van het NFS zal de overgang naar de Europese betaalmiddelen verder begeleiden. Waar nodig zal de aandacht specifiek worden gericht op branches en consumentengroepen die achterblijven. 

Noot voor de pers
Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) richt zich op de bevordering van de maatschappelijke efficiëntie van het Nederlandse betalingsverkeer. Het MOB is breed samengesteld uit partijen die aanbieders en gebruikers van het betalingsverkeer vertegenwoordigen en staat onder voorzitterschap van DNB.

Het Nationaal Forum SEPA-Migratie (NFS) is ingesteld door het MOB en begeleidt in Nederland de migratie naar IBAN en betaalmiddelen die zijn gebaseerd op Europese standaarden. Uiterlijk 1 februari 2014 moeten deze standaarden zijn ingevoerd. Aanbieders en gebruikers van betalingsverkeer wisselen onder voorzitterschap van DNB in dit Forum informatie uit, bespreken de gewenste aanpak en maken afspraken over de migratie van het Nederlandse betalingssysteem.

Het NFS publiceert vandaag de resultaten van de halfjaarlijkse SEPA-migratiemonitor, de zevende meting van mei 2013. U vindt deze op www.dnb.nl en op www.overopIBAN.nl. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Remko Vellenga (020-5242272 of 06-52496574).