DNB rondt beoordeling evaluatie herstelplannen af

Persbericht
Datum 1 mei 2014

De afgelopen maanden heeft DNB de evaluatie van de herstelplannen van 141 pensioenfondsen beoordeeld. Uit de evaluatie blijkt dat voor dertig pensioenfondsen een verlaging van de pensioenen noodzakelijk is gebleken. Mede door deze verlagingen zijn pensioenfondsen nu uit het dekkingstekort. Hiermee is een periode van vijf jaar kortetermijn herstelplannen van pensioenfondsen afgesloten.

Verlagingen in cijfers
De verlagingen raken in totaal circa 650 duizend actieve deelnemers, 405 duizend gepensioneerden en 1,22 miljoen zogenoemde slapers (noot 1). De totale pensioenverplichtingen van de dertig fondsen die de pensioenen moeten verlagen, bedragen ongeveer EUR 92 miljard. De gewogen gemiddelde verlaging (noot 2) die fondsen hebben opgenomen in hun rapportage bedraagt 0,84 %. Eén fonds heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt de verlaging te maximeren op 7% en die verlaging te spreiden. 

Effect pensioenverlaging op pensioeninkomen
De gemiddelde daling van het pensioen met 0,84 % betekent overigens niet dat geraakte gepensioneerden hun inkomen met hetzelfde percentage zien dalen. Dat komt doordat gepensioneerden pensioen ontvangen in aanvulling op de AOW. Ook is geen rekening gehouden met de effecten van overheidsbeleid op het netto inkomen van gepensioneerden. 

Beoordeling evaluatie herstelplannen door DNB
DNB heeft de beoordeling van de evaluatie van de kortetermijn herstelplannen nu afgerond. Alle fondsen met een kortetermijn herstelplan zijn geïnformeerd over het oordeel van DNB. Bij de fondsen die een pensioenverlaging hebben moeten doorvoeren, heeft DNB ook gekeken of bij de verdeling van deze verlaging het pensioenfonds een evenwichtige belangenafweging heeft gemaakt. 

DNBulletin: Terugblik vijf jaar herstelplannen
DNB heeft een terugblik op vijf jaar herstelplannen op haar website geplaatst (DNBulletin ‘Beleggingsmix en rente-afdekking bepalend voor herstel pensioenfondsen’). Daarin noemt DNB de factoren die bepalend waren voor de financiële positie van pensioenfondsen in de afgelopen vijf jaar. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Remko Vellenga (tel. 020-524 2272, 06-524 96 574)

Noot 1: pensioendeelnemers en gepensioneerden die van werkgever zijn gewisseld en niet aan waardeoverdracht hebben gedaan, kunnen meerdere keren zijn meegeteld
Noot 2: op basis van de technische voorzieningen (pensioenverplichtingen)