Nederlandse banken gezond aan de start van Europees bankentoezicht

Persbericht
Datum 26 oktober 2014

De grote Nederlandse banken verschijnen op 4 november in goede gezondheid aan de start van het nieuwe Europese bankentoezicht onder auspiciën van de Europese Centrale Bank (ECB). De zeven onderzochte Nederlandse banken, ING Bank, Rabobank, ABN Amro, SNS Bank, BNG Bank, NWB Bank en RBS N.V., zijn goed gekapitaliseerd. Ook zouden zij bij sterk tegenvallende economische ontwikkelingen over voldoende kapitaal blijven beschikken.

Dit komt naar voren uit de resultaten van het onderzoek (Comprehensive Assessment) naar de gezondheid van de 130 grootste Europese banken, die eerder vandaag bekend zijn gemaakt door de ECB en de European Banking Authority (EBA). In het balansonderzoek, de Asset Quality Review die deel uitmaakt van de Comprehensive Assessment, is het kernkapitaal per eind 2013 bij de zeven Nederlandse banken slechts beperkt gecorrigeerd. Daardoor blijft het kernkapitaal ruim boven de gestelde ondergrens van 8%.   

Ook onder de beide scenario’s van de hierop volgende stresstests, een basisscenario op grond van de huidige economische prognoses en een hypothetisch ongunstig scenario met sterk tegenvallende economische ontwikkelingen, zou het kernkapitaal van de banken niet door de ondergrenzen zijn gezakt van respectievelijk 8% en 5,5% waar beneden kapitaalversterking noodzakelijk zou zijn geweest. 

Resultaten AQR conform bevindingen toezicht DNB

Deze resultaten zijn in lijn met de bestaande toezichtanalyse en eerdere onderzoeken van De Nederlandsche Bank (DNB). In het balansonderzoek is voor de belangrijkste en meest risicovolle kredietportefeuilles van de onderzochte banken beoordeeld of deze uit het oogpunt van de toezichthouder juist op de balans zijn gewaardeerd. Daarbij is uitgegaan van een door de ECB voorgeschreven en voor alle banken eenduidige methodologie ten aanzien van onder meer de waarderingscriteria, de vereisten voor risicobeheer en onderpand, en de wijze waarop voorzieningen worden getroffen. Ook is gekeken naar de waardering van de handelsportefeuilles.  

De uitkomsten van het balansonderzoek leiden tot een aanpassing van de kapitaalpositie van de betrokken Nederlandse banken met in totaal EUR 2,8 miljard netto op EUR 81,4 miljard beschikbaar kapitaal, en een daardoor beperkte aanpassing van de gemiddelde kapitaalratio voor het kernkapitaal bij de banken met 0,44 procentpunt naar 11,65% (zie figuur 1). De aanpassingen concentreren zich bij het commercieel vastgoed, de grootzakelijke kredietverlening en de groot MKB-portefeuille.

Resultaten Asset Quality Review (AQR)

Resultaten stresstest

Uit de stresstest blijkt verder (zie figuur 2 en figuur 3) dat de Nederlandse banken goed in staat zijn om verliezen op te vangen, hoewel zij, zoals verwacht mag worden in een ongunstig scenario, wel degelijk getroffen worden door de in de test veronderstelde economische verslechteringen. De impact van het ongunstige scenario komt voor de betrokken banken uit op EUR 15,6 miljard, ofwel een impact van gemiddeld 2,82% op de kapitaalratio’s van de banken.

Resultaten Comprehensive assessment (CA) - basisscenario

Het ongunstige scenario voor Nederland voorzag voor de driejaarsperiode van 2014-2016 onder andere in een economische groei die in totaal 5,4% lager uit zou komen dan wat verwacht wordt volgens de gangbare prognoses, een neerwaartse schok in de huizenprijzen van nog eens 17%, een stijging van de werkloosheid tot 9,6%, een daling van de aandelenmarkt met bijna 24% en een stijging van de 10-jaarsrente met 1,4 procentpunt. De hieruit voortvloeiende verliezen komen vooral tot uiting in hogere afschrijvingen op leningen als gevolg van de ongunstiger economische ontwikkeling. Daarnaast worden de resultaten van banken beïnvloed door de verslechterde rentemarge die in de stresstest wordt verondersteld. De impact van balansonderzoek en stresstest samen bedraagt 3,26 procentpunt, waarmee het kernkapitaal voor de zeven banken uitkomt op 8,83% van de naar risicograad gewogen activa.

Resultaten Comprehensive Assessment (CA) - ongunstig scenario

Balansonderzoek markeert start gemeenschappelijk bankentoezicht

De bevindingen die uit de Comprehensive Assessment naar voren komen, zullen in de komende periode bij de banken aan de orde worden gesteld door DNB en vanaf 4 november ook de ECB die dan verantwoordelijk wordt voor het nieuwe toezicht op 120 van de onderzochte banken. Direct doel van de Comprehensive Assessment is het versterken van de balansen van de grootste en meest internationaal verweven banken in Europa door op een eenduidige en grondige wijze problemen op de balansen te identificeren en te laten repareren. Het verkregen inzicht in de toestand van de Europese banken moet bijdragen aan het vertrouwen in de banken en aldus aan het functioneren van de financiële markten.  

Majeure exercitie

Het Europese bankenonderzoek is een ingrijpende exercitie geweest voor zowel de ECB en de nationale toezichthouders, als de individuele banken. De onderzochte banken beslaan ongeveer 85% van het balanstotaal in het eurogebied. In totaal zijn 690 portefeuilles onderzocht met meer dan 11 miljoen gegevens, waarbij naar schatting 6000 medewerkers bij toezichthouders en banken betrokken zijn geweest. Bij de zeven onderzochte Nederlandse banken zijn in samenwerking met de ECB en met andere nationale bankentoezichthouders in totaal 58 portefeuilles onder de loep genomen, waarbij tegen de 6000 debiteuren zijn onderzocht en meer dan 6000 onderpanden zijn beoordeeld en mogelijk geherwaardeerd door op het hoogtepunt tegen de 250 auditors, consultants en taxateurs. De totale kosten voor DNB, die behalve inhuur zo’n vijftig vaste medewerkers voor het onderzoek had ingezet, komen uit op een kleine EUR 50 miljoen, zo blijkt uit de laatste ramingen. 

Einde Persbericht
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel. 020-5243100, 06-524 96 961).