Persbericht: Uitkomsten MOB-vergadering 31 mei 2017

Persbericht
Datum 1 juni 2017

Nederland op weg naar één geldautomatenpark

In de MOB-vergadering van 31 mei jl. hebben alle partijen het door ABN AMRO, ING, Rabobank en Geldservice Nederland (GSN), met steun van DNB, gelanceerde plan verwelkomd om te komen tot een gezamenlijk netwerk van geld- en afstortautomaten. Zo kan bij afnemen van het gebruik van contant geld de bereikbaarheid van geldautomaten ook in de toekomst blijven gewaarborgd. Door de MOB-leden is expliciet gevraagd om bij de uitwerking van het plan specifiek aandacht te besteden aan de nieuwe marktpositie van GSN, de veiligheidsaspecten bij het optimaliseren van het geldautomatenpark en de toegang tot geldautomaten voor kwetsbare groepen. Verder vindt nader overleg plaats met de ACM om de geldautomaten van de deelnemende banken binnen één organisatie (GSN) onder te brengen.

Doel van de gezamenlijke inrichting van het geldautomatenpark is om contant geld bereikbaar, veilig en betaalbaar te houden voor consumenten, winkeliers en andere bedrijven. Het gebruik van contant geld neemt af, in 2016 ging nog maar bij 45% van de transacties contant geld over de toonbank. Consumenten pinnen steeds meer, en steeds vaker contactloos. De verwachting is dat deze trend zich de komende jaren zal voortzetten. Bij minder gebruik van contant geld, moet de bereikbaarheid, toegankelijkheid en de veiligheid van geld minstens zo goed blijven als nu. Naast het opnemen van bankbiljetten kan er straks bij meer automaten contant geld worden afgestort. Het plan zal in fasen tot en met 2020 worden uitgevoerd. Om de belangen van de stakeholders te waarborgen, wordt een klankbordgroep ingericht met vertegenwoordigers van de MOB-leden. Verzoeken van andere aanbieders van contant geld om aan te sluiten bij het GSN-initiatief zullen welwillend in overweging worden genomen. Zie ook het persbericht van de direct betrokken banken en GSN d.d. 31 mei 2017.

Biometrie kan veilig betalen bevorderen

Biometrie wordt steeds vaker gebruikt voor identificatie en autorisatie bij mobiel bankieren en betalen. In de apps van de meeste banken kan bijvoorbeeld de vingerafdruklezer worden gebruikt om in te loggen en om overboekingen te doen. Dit verhoogt het gebruiksgemak en deels ook de toegankelijkheid. Het MOB heeft verschillende toepassingen van biometrie in het betalingsverkeer getoetst aan de hand van het innovatiebeoordelingskader uit 2015. De conclusie is dat biometrie kan bijdragen aan de veiligheid van betalingsverkeer, maar dit is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de uitvoering. Het MOB heeft haar zorgen uitgesproken over potentiële frauderisico’s en privacyaspecten bij de huidige snelle ontwikkelingen in het gebruik van biometrie. Het MOB roept aanbieders van betaalproducten op om de consument goed te informeren omtrent het veilig gebruik van biometrische identificatie en authenticatie. Daarnaast vraagt het MOB deze aanbieders het ontwerp van biometrische toepassingen vroegtijdig af te stemmen met belangengroepen, om zo te zorgen voor optimale bruikbaarheid en toegankelijkheid. De analyse zal op de website van DNB worden gepubliceerd.

Gebruik aliassen in het Nederlandse betalingsverkeer

Het MOB signaleert dat het gebruik van aliassen het gemak en snelheid van betalen tussen consumenten onderling kan bevorderen. In Nederland worden aliassen, zoals 06-nummers gekoppeld aan het IBAN, op kleine schaal gebruikt in het betalingsverkeer tussen consumenten. Niettemin zijn deze aliassen minder geschikt voor betalingsverkeer met bedrijven (mede omdat er geen controlemogelijkheden voor het IBAN inzitten). Daarvoor zouden nieuwe robuuste persoons-of bedrijfsnummers moeten worden gebruikt. De huidige aliassen lijken geen oplossing te bieden om eenvoudiger van betaalrekening te veranderen. Het MOB zal in de najaarsvergadering hierover nader reflecteren en zal hierbij ook de Europese context betrekken. Daarnaast heeft het MOB benadrukt dat verdere digitalisering van de Overstapservice een waardevolle rol kan spelen bij het gemakkelijker overgaan naar een andere betaalrekening. Het MOB gaat de effecten hiervan meten.

Voorlichting over Payment Services Directive 2

Het MOB zal een gezamenlijke werkgroep inrichten om de praktische aspecten van de invoering van PSD2 (begin 2018) te bespreken en adequate voorlichting daarover voor consumenten en bedrijven op te zetten. De overgang naar PSD2 brengt ingrijpende wijzigingen in het betalingsverkeer met zich mee doordat derde partijen toegang kunnen krijgen tot rekeninginformatie van klanten (mits de rekeninghouder hiermee instemt).

Uitfasering Acceptgiro na 2019

Het MOB heeft het besluit van Currence – de eigenaar van de Acceptgiro - besproken om de Acceptgiro ook na 2019 te laten voortbestaan. Het MOB is positief dat na deze datum een bank minstens een jaar van tevoren haar klanten zal informeren als zij gaat stoppen met het aanbieden van de Acceptgiro.

MOB-rapportage 2016 gepubliceerd

Het MOB heeft zijn Rapportage over 2016 uitgebracht aan de minister van Financiën. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de ontwikkelingen in het betalingsverkeer en van de door het MOB in 2016 bereikte resultaten. Ook zijn de prioriteiten van het MOB aangegeven voor 2017. De MOB-rapportage is gepubliceerd op de website van DNB.

 

…………………………………………………………………………………………………………

Het MOB richt zich op de bevordering van de veiligheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid en efficiëntie van het Nederlandse betalingsverkeer. Het MOB is breed samengesteld uit partijen die aanbieders en gebruikers van het betalingsverkeer vertegenwoordigen en staat onder voorzitterschap van DNB. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerder van DNB, dhr. Herman Lutke Schipholt (06-52496900).