Bescheiden toename fondsvermogen Nederlandse beleggingsfondsen

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 18 februari 2011

Ultimo 2010 kwam het fondsvermogen van Nederlandse beleggingsfondsen uit op EUR 441 miljard, een groei van 1,6% ten opzichte van het derde kwartaal. Deze groei ligt lager dan die geregistreerd in het derde kwartaal (2,8%).

In beide kwartalen was de toename van het fondsvermogen voornamelijk het resultaat van behaalde koerswinsten op de aandelenbeleggingen. In het laatste kwartaal van 2010 stonden daar een grote netto-uitstroom en het verlies op beleggingen in overheidsobligaties tegenover.

Het rendement op de beleggingsportefeuile liet een gemengd beeld zien. Op de beleggingen in aandelen werd een winst van 9,1% gehaald. Dit is hoger dan de stijging van de MSCI World Index met 7,9% en de AEX met 6,0% in het laatste kwartaal. De depreciatie van de euro vis-à-vis de Amerikaanse dollar (2,1%) en de Japanse yen (4,4%) had een licht opwaarts effect op het rendement van de aandelenbeleggingen. Op de beleggingen in obligaties werd een negatief rendement behaald van 2,7%. Op overheidspapier werd zelfs een verlies geleden van 4,2%. Dit kan worden toegeschreven aan de opgelopen rente in zowel de VS als het eurogebied als gevolg van een marktverwachting van een doorzettend economisch herstel. Ook de aankondiging begin november van de extra aankopen van staatsobligaties ter waarde van US$ 600 miljard (in het kader van het tweede kwantitatieve verruimingsprogramma) door de Federal Reserve veroorzaakte een lichte stijging van de lange rente. Deze stijging kan worden toegeschreven aan de verwachtingen van beleggers dat de economische vooruitzichten door dit aankoopprogramma positief worden beïnvloed, waardoor de inflatieverwachtingen toenemen met een hogere rente als gevolg. Op bedrijfsobligaties werd een licht negatief rendement behaald van 1,3%, doordat de gestegen rente op staatsobligaties een negatieve invloed had op de koersen van bedrijfsobligaties.

Mutatie fondsvermogen Nederlandse beleggingsfondsen

In totaal onttrokken beleggers EUR 7,6 miljard aan de beleggingsfondsen in het laatste kwartaal van 2010. Dit is inclusief het effect van een zogenaamde negatieve overheveling ter waarde van EUR 3,4 miljard vanuit beleggingsfondsen naar direct aangehouden beleggingen op de balans door institutionele beleggers. Per saldo resteerde een ‘reguliere’ uitstroom van EUR 4,2 miljard in het laatste kwartaal van 2010. De netto-uitstroom uit aandelen aandelenfondsen bedroeg EUR 1,8 miljard, terwijl obligatiefondsen een netto-uitstroom van EUR 2,1 miljard registreerden. Hedgefondsen boekten – als één van de weinige beleggingscategorieën - een netto-inleg van EUR 0,2 miljard.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel. 020-524 3100, 06-524 96 961), Herman Lutke Schipholt (020-524 2712, 06-524 96 900) en Kees Verhagen (tel. 020-524 2272, 06-211 23 922).