Fondsvermogen Nederlandse beleggingsinstellingen stijgt

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 23 mei 2011

In het eerste kwartaal van 2011 is het fondsvermogen van de Nederlandse beleggingsinstellingen met 8,0 miljard toegenomen tot EUR 449,9 miljard. Dit is een stijging van 1,8% ten opzichte van het voorgaande kwartaal, en een even hoge groeivoet als die in het laatste kwartaal van 2010.

Beleggingsinstellingen rapporteerden een negatief totaalrendement van 0,6% k-o-k op hun beleggingsportefeuille. Zowel op de beleggingen in aandelen als obligaties werd een negatief koersrendement behaald in het eerste kwartaal van 2011. De laatste keer dat dit zich voordeed was in het eerste kwartaal van 2009.

Fondsvermogen Nederlandse beleggingsinstellingen

De netto-inleg bedroeg EUR 10,6 miljard. Dit bedrag is opwaarts vertekend door onder meer zogeheten overhevelingen waarbij institutionele beleggers direct aangehouden beleggingen overhevelden naar beleggingsfondsen. Gecorrigeerd hiervoor resteerde een netto-uitstroom van EUR 0,3 miljard. Beleggers onttrokken (gecorrigeerd voor onder meer de overhevelingen) ter waarde van EUR 3,6 miljard aan de aandelenfondsen. Obligatiefondsen noteerden een netto-inleg van EUR 2,3 miljard.

In het eerste kwartaal van 2011 werd op de beleggingen in aandelen een koersverlies geleden van 1,8% k-o-k. In dezelfde periode daalde de benchmark, de MSCI World index gemeten in euro’s, met 1,2% k-o-k. De appreciatie van de euro vis-à-vis de Amerikaanse dollar van 6,3% k-o-k speelde een belangrijke rol bij het negatieve rendement op de aandelenbeleggingen Bovendien stonden de aandelenkoersen in maart 2011 onder neerwaartse druk vanwege het verslechterde sentiment onder beleggers veroorzaakt door de politieke onrust in de Arabische landen en de gevolgen van de aardbeving in Japan.

Op de beleggingen in obligaties werd voor het tweede kwartaal op rij een verlies geleden (2,2% k-o-k). Het koersverlies op staatsobligaties bedroeg 2,2% k-o-k, terwijl bedrijfsobligaties een verlies noteerden van 2,3% k-o-k. Dit koersverlies moet worden gezien in de context van de gestage stijging van de rente op (langlopende) staatsobligaties in het eurogebied sinds de herfst van 2010 als gevolg van de marktverwachting dat het economisch herstel zal doorzetten.

In het eerste kwartaal van 2011 boekten de overige fondsen als één van de weinige beleggingscategorieën een positief totaalrendement (+2,0% k-o-k). Grondstoffenfondsen, die een onderdeel zijn van deze beleggingscategorie, profiteerden van de verdere stijging van de grondstofprijzen en met name van de olieprijsstijging (+25,9% k-o-k voor een vat Brent). Ook vastgoedfondsen behaalden een positief totaalrendement (+0,7% k-o-k). De stabiele beleggingsopbrengsten van deze fondsen, zoals huuropbrengsten, liggen hieraan ten grondslag. De andere fondscategorieën zoals aandelenfondsen (-0,8% k-o-k) en obligatiefondsen (-1,2% k-o-k) lieten een negatief totaalrendement zien.


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel. 020-524 3100, 06-524 96 961), Herman Lutke Schipholt (020-524 2712, 06-524 96 900) en Kees Verhagen (tel. 020-524 2272, 06-211 23 922).