Ontwikkeling in de financiering van het bankwezen in Nederland

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 28 oktober 2011

In de laatste 4 jaar (september 2007-september 2011) is het balanstotaal van de in Nederland gevestigde banken met ruim 18% gestegen naar bijna 2500 miljard euro.

Onder invloed van de financiële crisis zijn er in die periode verschuivingen opgetreden in de samenstelling van de bankbalansen. Gebaseerd op de gegevens van de in Nederland gevestigde banken, exclusief hun eventuele buitenlandse vestigingen, blijkt dat de uitgifte van schuldbewijzen is toegenomen, terwijl de interbancaire financiering in vergelijkbare mate is afgenomen. Uit de cijfers blijkt bovendien dat deposito’s vanuit de private sector een stabiel aandeel hebben van ruim een derde van de financiering van het bankwezen in Nederland, maar dat er is sprake van aanzienlijke looptijdverschuivingen.

Ontwikkeling in de financiering van het bankwezen in Nederland

De afname van interbancaire passiva maakt het verminderde onderlinge vertrouwen binnen het bankwezen zichtbaar in de cijfers. Het aandeel hiervan in de financiering van het Nederlandse bankwezen is teruggelopen van 11% naar 7%. Hier tegenover staat een toename van de financiering via de kapitaalmarkt door de uitgifte van schuldbewijzen. Deze vorm van financiering via de markt omvat nu 21% van de bancaire financiering, tegen 17% in 2007. Vooral ‘covered bonds’ hebben aan belangstelling gewonnen in de afgelopen jaren. Dit zijn obligaties die aan de houders extra zekerheid bieden in de vorm van een aparte claim op gerelateerde bancaire vorderingen.

De deposito’s die door de banken zijn aangetrokken zijn aanzienlijk toegenomen, maar het aandeel hiervan in de totale financiering is gelijk gebleven op ruim een derde. Wel hebben zich verschuivingen voorgedaan in de looptijdverdeling. Zo is de omvang van de deposito’s met een beperkte opzegtermijn, waaronder tevens de vrij opneembare spaargelden van huishoudens vallen, flink toegenomen met ongeveer 100 miljard euro. Hiertegenover staat een afname van vaste deposito’s, voornamelijk onder invloed van renteontwikkelingen. Gelden met een vaste looptijd zijn hierdoor afgenomen van 14% naar 11% van de bankbalans

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Flore Kraaijeveld (020-524 3091, 06-310 28 660) en Kees Verhagen (tel. 020-524 2272, 06-211 23 922)