Dekkingsgraden pensioenfondsen sinds september licht gestegen

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 15 december 2011

Eind november 2011 bedroeg de gemiddelde dekkingsgraad van een pensioenfonds 97%. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de dekkingsgraad per ultimo van het derde kwartaal. Toen bedroeg de dekkingsgraad nog 94%; de laagste stand sinds het eerste kwartaal van 2009.

Deze stijging van de dekkingsgraad – de verhouding tussen beschikbare middelen en verplichtingen - hangt samen met de stijgingen van de aandelenkoersen en de lange rente. Hierdoor namen de beschikbare middelen toe, terwijl de verplichtingen afnamen.

Tussen eind september en eind november stegen de aandelenkoersen. Zo steeg de AEX in deze periode met 7% en de MSCI-world index met 6,8% (tabel 3.1). Dit heeft een positief effect op de beschikbare middelen. De verplichtingen van pensioenfondsen zijn tussen eind september en eind november daarentegen afgenomen. De voornaamste reden hiervoor was de stijging van de lange rente (15-jaars, tabel 1.3) van 2,9% naar 3,1% in deze periode. Bij een hogere rente hoeven pensioenfondsen minder geld te reserveren voor toekomstige uitkeringen. Een hogere rente heeft evenwel een negatief effect op de beschikbare middelen, doordat de portefeuille met vastrentende waarden minder waard wordt. Dit negatieve effect werd in deze periode echter gecompenseerd door de stijging van de aandelenkoersen.

Dekkingsgraad pensioenfondsen

Ondanks deze ontwikkelingen bevinden veel pensioenfondsen zich nog steeds in een dekkingstekort. Een dekkingstekort houdt in dat de dekkingsgraad van een pensioenfonds lager is dan 105%. Eind november waren 5,1 miljoen actieve deelnemers en 2,5 miljoen pensioengerechtigden aangesloten bij één van de 261 pensioenfondsen in dekkingstekort. Eind september waren dit nog 276 pensioenfondsen met 5,3 miljoen actieve deelnemers en 2,5 miljoen pensioengerechtigden. Pensioenfondsen in dekkingstekort moeten een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank. Begin 2012 zullen deze herstelplannen worden geëvalueerd.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Flore Kraaijeveld (tel.nrs. 020 524 3091 en 06 3102 8660) en Kees Verhagen (tel.nrs. 020 524 2272 en 06 2112 3922).