Verdere daling transacties BFI’s in 2010 bij stijging van de investeringen

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 16 januari 2012

Het transactievolume van de bijzondere financiële instellingen (BFI’s) in Nederland daalde in 2010 voor het tweede achtereenvolgende jaar. De inkomende en uitgaande financiële stromen die multinationale ondernemingen via 14.300 BFI’s door Nederland leidden, bedroegen in 2010 EUR 10.200 miljard. In de periode 2005-2008 was het volume nog sterk toegenomen van EUR 5.200 miljard naar EUR 12.800 miljard.

Transactievolume Nederlandse BFI's

De daling in 2010 van EUR 1130 miljard is voor 90% toe te schrijven aan het teruglopen van het transactievolume van Amerikaanse ondernemingen met EUR 1.000 miljard tot EUR 2.400 miljard. In voorgaande jaren namen de transacties met de Verenigde Staten nog zeer sterk toe, vooral in 2008 was dit het geval met een stijging van ruim EUR 2.050 miljard ten opzicht van 2007. Een deel van de toenmalige transacties op de Verenigde Staten kwam voort uit het afbouwen en verplaatsen van activiteiten.

In tegenstelling tot het transactievolume vertoonden de buitenlandse activa en passiva van BFI’s ook in 2010 nog een stijging tot een totaal van EUR 2.450 miljard. Deze toename komt volledig voor rekening van de directe investeringen bestaande uit deelnemingen en leningen. Ongeveer driekwart van de totale inkomende en uitgaande directe investeringen van Nederland vindt plaats via BFI’s.

Buitenlandse positie Nederlandse BFI's jaarultimo

De posten op de actiefzijde van de balans van BFI’s bestaan voor 85% uit directe investeringen (Nederland uitgaande buitenlandse deelnemingen en leningen) tegenover 75% op de passiefzijde (Nederland inkomend). Het restant bestaat uit externe posities op de kapitaalmarkt, banken, geldmarkt en derivaten. Het beroep op deze financieringsbronnen daalde sinds 2007 van EUR 720 miljard naar EUR 635 miljard ultimo 2010. Per saldo was circa 13% van de uitstaande directe investeringen van BFI’s (EUR 275 miljard) extern gefinancierd. BFI’s die deel uitmaken van concerns van financiële instellingen namen ultimo 2007 nog 44% van deze externe aangetrokken financiering (EUR 323 miljard) voor hun rekening. Ultimo 2010 was dit aandeel gehalveerd naar 22% (EUR 139 miljard). Het beroep van BFI’s van niet-financiële instellingen op externe financiering steeg daarentegen van EUR 397 miljard in 2007 naar EUR 477 miljard in 2010.