Saldo lopende rekening in 2013 toegenomen naar ruim 10% BBP

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 17 maart 2014

Het overschot op de lopende rekening is in 2013 toegenomen tot bijna EUR 63 miljard, ofwel ruim 10% van het bruto binnenlands product (bbp). Een jaar eerder bedroeg het saldo nog 9,5% van het bbp. In het vierde kwartaal kwam het saldo uit op EUR 14 miljard, circa EUR 2 miljard lager dan hetzelfde kwartaal in 2012. Tegenover hogere overschotten in het goederen- en vooral het dienstenverkeer stonden een lager overschot bij de inkomens en hogere netto inkomensoverdrachten aan het buitenland. Het netto externe vermogen van Nederland steeg naar een niveau van EUR 525 miljard ultimo 2013.

Lopende rekening

Zowel in het goederenverkeer (overschot van EUR 12 miljard) als in het dienstenverkeer (overschot van EUR 5 miljard) verdiende Nederland in het laatste kwartaal van 2013 netto meer aan het buitenland dan een jaar eerder. In de dienstensector kwam dat door de uitvoer, die ruim 7% hoger lag. Deze toename werd vooral gerealiseerd in de sector overige zakelijk diensten – waaronder zakelijk advies en dienstverlening binnen concerns –  dat een 8% hogere uitvoerwaarde realiseerde. Deze sector is de grootste dienstensector, en was het vierde kwartaal goed voor 35% van de dienstenuitvoer. Ook het vervoer, reisverkeer en computer- en informatiediensten leverden een belangrijke bijdrage aan de hogere export. In de goederenhandel lag het overschot nauwelijks hoger dan in 2012K4, en was onderliggend sprake van lagere uitvoer- (-1%) en invoerwaarde (-2%) voortkomend uit lagere in- en uitvoerprijzen. 

De saldi bij de inkomens (EUR 2 miljard) en inkomensoverdrachten (EUR  - 5 miljard) lagen beide lager dan in 2012K4. Het lagere inkomenssaldo ontstond doordat de inkomens vanuit het buitenland ongeveer 14% (EUR 3 miljard) onder het niveau lagen van 2012K4. Deze daling heeft voor een deel te maken met de winstafname die Shell over het vierde kwartaal 2013 publiceerde. Bij de inkomensoverdrachten was sprake van hoge incidentele uitgaande betalingen. Dit had mede te maken met de Libor-schikkingen die de Rabobank eind oktober heeft getroffen met de Britse toezichthouder en Amerikaanse autoriteiten, voor een totaal bedrag van circa EUR 700 miljoen. 

Voor geheel 2013 kwam zowel het goederensaldo als het dienstensaldo EUR 6 miljard hoger uit dan een jaar eerder; bij de goederen gedreven door lagere invoer, bij de diensten door bijna 10% hogere uitvoer. Daartegenover ontvingen Nederlandse ingezetenen netto ruim EUR 5 miljard minder inkomen uit het buitenland dan in het voorgaande jaar, terwijl voor bijna EUR 2 miljard netto meer inkomen werd overgedragen naar het buitenland.

Deelsaldi lopende rekening (%bbp)

Deelsaldi lopende rekening (%bbp)

Financieel verkeer

Nederlandse bedrijven pleegden in het vierde kwartaal voor EUR 9 miljard aan directe investeringen in het buitenland, terwijl buitenlandse moedermaatschappijen van vooral niet-financiële instellingen voor EUR 5 miljard investeerden in Nederland. Beide kapitaalstromen hangen voor een deel samen met herstructureringen. De Nederlandse overheid en Nederlandse banken losten flink af op geldmarktpapier. Buitenlandse effecten werden per saldo voor EUR 4 miljard verkocht, maar door de forse koersstijgingen van buitenlandse aandelen steeg het bezit van buitenlandse effecten wel. Het buitenlands bezit aan Nederlandse effecten steeg eveneens (met EUR 3 miljard), ondanks de Nederlandse aflossingen op geldmarktpapier. Ook deze toename kwam vooral voort uit hogere aandelenkoersen. 

Over heel 2013 bezien droeg het overschot op de lopende rekening bij aan een stijging van het totale netto externe vermogen van Nederland met EUR 125 miljard, naar EUR 525 miljard. Nederlanders hadden eind 2013 EUR 3.505 miljard vermogen uitstaan in het buitenland, terwijl buitenlanders EUR 2.980 miljard hadden uitstaan in Nederland. Bij de effecten (aandelen en schuldpapier) kent Nederland per saldo verplichtingen aan het buitenland. Dit komt doordat tegenover het omvangrijke effectenbezit van pensioenfondsen en verzekeraars een nog omvangrijker buitenlands bezit staat van aandelen in Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen, Nederlandse staatsobligaties en door Nederlandse banken uitgegeven schuldpapier. Het verschil neemt de laatste jaren af. 

Saldo extern vermogen van Nederland (EUR mln)

Saldo extern vermogen van Nederland (EUR mln)