Uitzettingen van de Nederlandse financiële sector op het buitenland afgenomen

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 28 maart 2014

De buitenlandse uitzettingen van de Nederlandse financiële sector namen in het vierde kwartaal van 2013 met bijna EUR 11 miljard af. Deze afname deed zich voor bij zowel Nederlandse banken als verzekeraars. De buitenlandse uitzettingen van de pensioenfondsen namen toe met EUR 13,8 miljard.

In het vierde kwartaal daalden de buitenlandse uitzettingen van banken in Nederland met bijna EUR 20 miljard (-2%). Dit kwam vooral door een afneming van de posities van banken vis-à-vis landen in het eurogebied en het Verenigd Koninkrijk. Ook verzekeraars zagen hun buitenlandse uitzettingen dalen (-EUR 5 miljard, -2,8%). Bij verzekeraars was deze daling geconcentreerd in het eurogebied. Pensioenfondsen vergrootten hun internationale uitzettingen juist, met bijna EUR 14 miljard, vooral op het eurogebied maar ook op de Verenigde Staten.  

Grafiek 1: Uitzettingen Nederlandse financiële sector op geselecteerde landen (mrd euro)

Uitzettingen Nederlandse financiële sector op geselecteerde landen (mrd euro)

Voor de Nederlandse financiële sector als geheel geldt dat de uitzettingen op het eurogebied (excl. Nederland) licht toenamen (+EUR 0,5 miljard). Banken en verzekeraars verlaagden hun uitzettingen met respectievelijk EUR 6 miljard en EUR 2,4 miljard, waardoor de stijging volledig is toe te schrijven aan pensioenfondsen. Nederlandse banken verkleinden hun uitzettingen op kernlanden van het eurogebied zoals Frankrijk en Duitsland. Ook de uitzettingen op Italië en Spanje namen af. Daarentegen vergrootten banken hun exposure, zij het in zeer beperkte mate, op kleinere perifere landen van de eurozone zoals Cyprus, Griekenland en Portugal. Doordat pensioenfondsen meer obligaties van de Italiaanse Staat kochten stegen de uitzettingen van de financiële sector als geheel op dit land.

Buiten het eurogebied stegen de uitzettingen op de Verenigde Staten (+EUR 3,3 miljard), wederom vanwege pensioenfondsen (+EUR 5,2 miljard). Dit kwam hoofdzakelijk door koersstijgingen op de Amerikaanse aandelenbeurzen, en niet zozeer door transacties. De lagere US dollar had juist een dempende werking op de waarde van het effectenbezit van pensioenfondsen, evenals de Amerikaanse uitzettingen van banken in dollars dat hadden op de exposures van banken. Een ander beeld doet zich voor in het Verenigd Koninkrijk, hierop had de financiële sector eind 2013 bijna EUR 12 miljard minder uitzettingen. Met name de banken verlaagden hun exposure vis-à-vis Britse banken en overheid (inclusief de Bank of England).  

Gegroepeerd naar sector van de tegenpartij zijn de uitzettingen op de private sector gestegen met EUR 3,1 miljard in het vierde kwartaal. Deze toeneming deed zich voor bij de meeste landen in het eurogebied (excl. Nederland), met uitzondering van Spanje en België. De totale uitzettingen op de sector overheid namen af met EUR 1,3 miljard. Verzekeraars verkochten onder meer Duitse overheidsobligaties ten behoeve van de aanschaf van hypotheekportefeuilles (grafiek 2). Daarnaast waren er prijsdalingen op deze obligaties. Pensioenfondsen daarentegen kochten overheidsobligaties, uit Frankrijk (+EUR 2,2 miljard) en uit Spanje (+1 miljard). Voor Spanje geldt dat pensioenfondsen hebben ingespeeld op afnemende risicopremies op overheidsschuld. Het sentiment is positiever nu de conjunctuur aantrekt en de concurrentiepositie verbetert. 

Grafiek 2: Uitzettingen van de Nederlandse financiële sector op buitenlandse overheden (mrd euro)

Uitzettingen van de Nederlandse financiële sector op buitenlandse overheden (mrd euro)

Uitzettingen op de sector buitenlandse banken namen met EUR 12,6 miljard af. Banken in Nederland verlaagden hun uitzettingen op vooral banken uit het Verenigd Koninkrijk. Dit betreft een terugkerend fenomeen waarbij banken hun balansen op de jaarultimo versterken.