Eerste tekenen van herstel kredietvraag naar woninghypotheken

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 20 mei 2014

De perceptie bij de Nederlandse banken over de ontwikkeling in de vraag naar krediet is in het eerste kwartaal van 2014 positiever dan in de afgelopen jaren het geval is geweest. De banken ervaren een stijgende vraag naar woninghypotheken, terwijl voor het tweede kwartaal een verdere toename wordt verwacht. Bij de meeste banken zijn de acceptatiecriteria voor het verstrekken van woning­hypotheken gelijk gebleven, een enkele bank heeft deze iets aangescherpt. Dit blijkt uit de driemaandelijkse Bank Lending Survey van de ECB.

Bij de bedrijfskredieten zien de banken eveneens een aantrekkende vraag waar het gaat om krediet aan grote ondernemingen. De vraag naar krediet vanuit het midden- en kleinbedrijf lijkt nog enigszins achter te blijven. Voor het komende kwartaal zijn de banken optimistischer. De acceptatie­criteria voor krediet aan ondernemingen zijn bij de meeste banken onveranderd gebleven, een enkele bank versoepelde de voorwaarden voor krediet aan grote ondernemingen. 

Woninghypotheken

Volgens de Nederlandse banken is de vraag naar woninghypotheken in het eerste kwartaal van 2014 gestegen (grafiek 1). Het is de eerste keer in bijna acht jaar dat een stijgende vraag gerapporteerd wordt door de banken. Vooral het betere  vooruitzicht op de woningmarkt werd genoemd als factor voor de geconstateerde toename van de hypotheekvraag. Voor het tweede kwartaal voorziet per saldo de helft van de banken een verdere opleving.

Netto % banken in Nederland dat een verandering in de vraag naar woninghypotheken

Een enkele bank heeft in de enquête aangegeven dat zij hun acceptatiecriteria voor woning­hypotheken iets hebben aangescherpt. Als reden hiervoor werden de vooruitzichten van de woningmarkt genoemd. De laatste keer dat banken per saldo een versoepeling rapporteerden van hun acceptatie­criteria is bijna zeven jaar geleden. Voor het tweede kwartaal wordt geen verdere aanscherping verwacht. Een verruiming van de criteria zit er volgens de banken echter nog niet in.  

Bedrijfskredieten

In de laatste twee kwartalen valt er een kentering te constateren bij de acceptatiecriteria voor leningen aan bedrijven. De meeste banken gaven aan hun voorwaarden niet te hebben gewijzigd terwijl een enkele bank een versoepeling rapporteerde, met name bij leningen aan grote ondernemingen (grafiek 2). De laatste keer dat de banken een versoepeling rapporteerden in de voorwaarden voor leningen aan het midden- en kleinbedrijf was in 2005.

Netto % banken in Nederland dat de acceptatiecriteria voor krediet aan ondernemingen

De deelnemende banken gaven verder per saldo aan dat hun risicoperceptie ten aanzien van krediet­verlening aan het midden- en kleinbedrijf in het afgelopen kwartaal gelijk is gebleven. Ook andere factoren, zoals vermogenskosten of concurrentiedruk, hebben niet geleid tot wijziging in de krediet­voorwaarden. Voor het tweede kwartaal van 2014 geeft een klein deel van de Nederlandse banken aan hun acceptatiecriteria voor leningen aan het bedrijfsleven naar verwachting verder te zullen versoepelen.  

De perceptie van de banken ten aanzien van de vraag naar krediet vanuit het MKB laat in het eerste kwartaal van 2014 weliswaar nog steeds een daling zien, maar deze is aanzienlijk geringer dan in voorgaande kwartalen (grafiek 3). De afname vond voornamelijk plaats bij de langlopende leningen. Bij de grote ondernemingen werd per saldo wel een aantrekkende vraag gemeld. In het tweede kwartaal verwachten de banken een stabiele vraag bij bedrijfskrediet.

Netto % banken in Nederland dat de verandering in de vraag naar bedrijfskrediet