Gemiddelde dekkingsgraad stabiel gebleven

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 18 september 2014

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen bedraagt per eind augustus 112%, gelijk aan de stand per ultimo juni. De dekkingsgraad - de verhouding tussen de beschikbare middelen en de verplichtingen – is ongewijzigd gebleven bij een dalende rente en stijgende aandelenkoersen.

De meeste aandelenkoersen (Tabel 3.1) zijn gestegen tussen eind juni en eind augustus. De AEX bleef constant, maar de MSCI-World Index nam toe met 1,6%. De daling van kapitaalmarktrente zorgde in deze periode voor een waardestijging van de vastrentende waardenportefeuille. Beide ontwikkelingen zijn gunstig voor de dekkingsgraad.

Aan de andere kant is ook de rentetermijnstructuur inclusief UFR en middeling (tabel 1.3) gedaald. Zo daalde de 30-jaars rente met 22 basispunten naar 2,45%. Dit had een toename van de technische voorzieningen tot gevolg. Door de driemaandsmiddeling van de rente is deze toename nog relatief beperkt gebleven; het positieve effect van de rentemiddeling zal echter de komende maanden uit de cijfers lopen. Per saldo hebben al deze ontwikkelingen geleid tot een ongewijzigde dekkingsgraad tussen juni en augustus.

Van de 268 pensioenfondsen met beleggingen voor risico van het fonds hadden er eind augustus 2014 12 een dekkingsgraad van minder dan 105%. Dit betekent overigens niet per definitie dat al deze fondsen in dekkingstekort verkeren. Per ultimo augustus waren slechts 10.000 actieve deelnemers en 8.500 pensioengerechtigden aangesloten bij een pensioenfonds met een dekkingsgraad van minder dan 105%. Voor zover bij deze fondsen sprake is van een dekkingstekort, hoeven zij dit jaar nog geen herstelplan te maken. Ervan uitgaande dat per 1 januari a.s. het nieuwe Financiële Toetsingskader (FTK) in werking treedt, dienen fondsen begin volgend jaar op basis van de financiële positie op dat moment zo nodig een herstelplan bij DNB in te dienen.

Dekkingsgraag pensioenfondsen
ultimocijfers

Dekkingsgraad pensioenfondsen - september 2014