Gemiddelde dekkingsgraad blijft gelijk op 109%

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 18 december 2014

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen bedraagt per eind november 109%. Dit is gelijk aan de stand per ultimo september 2014. De dekkingsgraad - de verhouding tussen de beschikbare middelen en de verplichtingen – is ongewijzigd gebleven bij een dalende rente en stijgende aandelenkoersen.

De aandelenkoersen (tabel 3.1) zijn gestegen tussen eind september en eind november: de AEX nam toe met 1,1% en de MSCI-World Index met 3,8%. Dit had een positieve uitwerking op de waarde van de aandelenportefeuille van pensioenfondsen. Ook de vastrentende waardenportefeuille nam in waarde toe in deze periode. Dit kwam door de daling van de kapitaalmarktrente.

De rentetermijnstructuur inclusief UFR en middeling (tabel 1.3) is eveneens gedaald, maar deze daling was beperkter dan die van de kapitaalmarktrente. De 30-jaarsrente inclusief UFR en middeling daalde met 14 basispunten naar 2,22%. Hierdoor namen de verplichtingen, ook wel technische voorzieningen genoemd, in waarde toe. Per saldo hebben al deze ontwikkelingen geleid tot een ongewijzigde dekkingsgraad tussen september en november.  

Van de 263 pensioenfondsen met beleggingen voor risico van het fonds hadden er eind november 2014 30 een dekkingsgraad van minder dan 105%. Dit betekent overigens niet per definitie dat al deze fondsen in dekkingstekort verkeren. Per ultimo november waren 1,75 miljoen actieve deelnemers en 1,25 miljoen pensioengerechtigden aangesloten bij een pensioenfonds met een dekkingsgraad van minder dan 105%. Voor zover bij deze fondsen sprake is van een dekkingstekort, hoeven zij dit jaar nog geen herstelplan te maken. Omdat per 1 januari 2015 het nieuwe Financiële Toetsingskader (FTK) in werking treedt, dienen fondsen volgend jaar op basis van de financiële positie op dat moment zo nodig een herstelplan bij DNB in.

Dekkingsgraad pensioenfondsen (ultimocijfers)

Dekkingsgraad pensioenfondsen