Uitbreiding tabellen binnenlands bankbedrijf (monetair)

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 27 oktober 2015

Op 27 oktober publiceert DNB vernieuwde tabellen voor het binnenlands bankbedrijf (monetair). Dit zijn de tabellen uit de zogenoemde 5-serie. De aanleiding voor de vernieuwing van de tabellen is de herziening van de rapportages die in Nederland gevestigde banken, uit hoofde van nieuwe internationale regelgeving, voor statistische doeleinden iedere maand aan DNB aanleveren. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Een belangrijke toevoeging is de opname van (notional) cash-pooling in diverse tabellen als waarvan-post van respectievelijk verstrekt krediet (tabel 5.2.1) en girale deposito’s (tabel 5.2.5). Bank en klant komen hierbij overeen dat de klant diverse credit- en debetsaldi met elkaar kan compenseren (rente- en/of saldocompensatie). Hierdoor wordt getracht het liquiditeitsbeheer van de rekeningen te optimaliseren. Dit kan vooral gunstig zijn bij bedrijven met vestigingen in verschillende landen.

Een andere toevoeging is de nadere onderverdeling van de posten overige activa en overige passiva in tabel 5.2. De te ontvangen/betalen rente op leningen en effecten worden nu apart verbijzonderd. Additioneel is nieuw dat in deze tabel bij een aantal posten een nadere geografische uitsplitsing wordt gepresenteerd (onderscheid van tegenpartijen in en buiten het eurogebied).

In diverse tabellen waarbij een geografische presentatie wordt gegeven van een aantal posten uit de bankbalans worden nu ook, op voorwaarde dat de vertrouwelijkheid van de cijfers gegarandeerd is, reeksen gepresenteerd voor tegenpartijen buiten het eurogebied. In deze tabellen wordt vanaf nu ook een onderscheid gemaakt tussen pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen als tegensector.

Tot slot kan gemeld worden dat in de rentetabel (5.2.7) aparte reeksen zijn opgenomen (volumes en rentepercentages) voor leningen en deposito’s waarbij heronderhandelingen hebben plaats gevonden in de betreffende periode, uitmondend in nieuwe contractvoorwaarden.

Link naar de tabellen