Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen licht gedaald van 105% naar 104%

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 22 december 2015

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen is tussen september en november gedaald van 105% naar 104%. Eind december 2014 bedroeg de gemiddelde beleidsdekkingsgraad nog 110% (tabel 8.8). Sinds de invoering van het nieuwe Financiële Toetsingskader (nFTK) op 1 januari 2015 is de beleidsdekkingsgraad maatgevend voor het financiële beleid van pensioenfondsen. De beleidsdekkingsgraad is het 12-maands gemiddelde van de dekkingsgraad op basis van dagelijkse marktinformatie.

De dekkingsgraad op basis van dagelijkse marktinformatie is tussen september en november gestegen, van 100% naar 103%. De stijging van de aandelenkoersen (tabel 3.1) tussen september en november is de voornaamste reden voor deze toename. Zo steeg de MSCI-World Index met 8,3% en de AEX met 11,5%. Dit had een positieve uitwerking op de waarde van de aandelenportefeuille van pensioenfondsen.

Verder is de rentetermijnstructuur (tabel 1.3.1) licht gedaald in deze periode. Zo daalde de 30-jaarsrente inclusief UFR tussen september en november met 3 basispunten. De daling van de rente zorgt aan de ene kant voor een stijging van de verplichtingen van de pensioenfondsen. Aan de andere kant neemt de vastrentende waardenportefeuille daardoor in waarde toe. Al deze ontwikkelingen bij elkaar hebben ervoor gezorgd dat de beleggingen sterker zijn gestegen dan de verplichtingen, waardoor de dekkingsgraad op basis van dagelijkse marktinformatie is toegenomen. Omdat de dekkingsgraad op basis van dagelijkse marktinformatie nog steeds lager is dan een jaar geleden, is de beleidsdekkingsgraad toch gedaald.

Per ultimo november 2015 zat het merendeel van de deelnemers bij een pensioenfonds met een beleidsdekkingsgraad van minder dan 105%. Deze pensioenfondsen hadden gezamenlijk 3,4 miljoen actieve deelnemers en 1,9 miljoen pensioengerechtigden. Pensioenfondsen in tekort moeten uiterlijk op 1 april 2016 een geactualiseerd herstelplan indienen bij DNB.