Winstontwikkelingen drukken saldo lopende rekening

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 23 december 2015

Het overschot op de lopende rekening van de Nederlandse betalingsbalans bedroeg in het derde kwartaal ruim EUR 12 miljard (7,5% van het corresponderende bbp), fors lager dan een jaar geleden. De daling van het overschot werd sterk gedreven door winstontwikkelingen bij de niet-financiële instellingen. Het Nederlandse netto extern vermogen – het saldo van de vorderingen van Nederland op het buitenland en de verplichtingen aan het buitenland – nam in 2015K3 toe naar EUR 471 miljard (70% van het bbp over de afgelopen vier kwartalen), vooral door waardeontwikkelingen en transacties in het effectenverkeer. De directe investeringstransacties kenden in 2015K3 een piek als gevolg van enkele beeldbepalende overnames en herstructureringen.

Lopende rekening

Het overschot op de lopende rekening lag in het derde kwartaal van 2015 EUR 5 miljard lager dan een jaar eerder, op ruim EUR 12 miljard. Het handelssaldo was nagenoeg gelijk aan het niveau een jaar eerder, maar onderliggend was sprake van de nodige verschuivingen. Zo kwam de afgenomen gasproductie duidelijk tot uiting: de uitvoer van gas lag bijna een kwart lager dan in het derde kwartaal van 2014, terwijl de invoer juist toenam. Voor het eerst was hierdoor sprake van netto invoer van aardgas. In de handel in overige energieproducten (aardolie, overige delfstoffen) bleef de lage dollarprijs voor ruwe aardolie net als in de voorgaande kwartalen goed zichtbaar: zowel de uitvoer- als de invoerwaarde lagen flink lager dan een jaar geleden, met per saldo een positief effect op het handelssaldo. In de overige goederenhandel nam de import toe bij gelijkblijvende export.

Het inkomenssaldo met het buitenland was in 2015K3 EUR 3,3 miljard negatief, vooral als gevolg van winstontwikkelingen. Zo daalden de inkomens die de Nederlandse niet-financiële instellingen ontvingen op hun kapitaaldeelnemingen in het buitenland met EUR 2,9 miljard (38%) ten opzichte van een jaar geleden, naar EUR 4,8 miljard. Hier speelde de forse daling in de winst die Shell op buitenlandse deelnemingen realiseerde, als gevolg van de lagere olieprijs, een belangrijke rol. Shell schreef tevens af op onder meer projecten in Canada en Alaska, wat tot uiting kwam in een waardedaling van het buitenlands bezit.  

Financieel verkeer en netto extern vermogen

Het Nederlandse netto extern vermogen – het saldo van de Nederlandse vorderingen op het buitenland en verplichtingen aan het buitenland – nam in 2015K3 met EUR 23 miljard toe, naar een niveau van EUR 471 miljard. 

Bij de directe investeringen kenmerkte het derde kwartaal zich vooral door omvangrijke nieuwe Nederlandse kapitaaldeelnemingen in het buitenland alsmede buitenlandse kapitaaldeelnemingen in Nederland. Deze piek was mede het gevolg van overnames en herstructureringen door een aantal multinationals. Een van de in het oog springende transacties was de fusie van DE Master Blenders en de koffietak van het Amerikaanse Mondelez, waarvan het hoofdkantoor in Nederland werd gevestigd. Ook het voorheen Luxemburgse kabelbedrijf Altice verplaatste zijn hoofdkantoor in het derde kwartaal naar Nederland. 

In het effectenverkeer speelden waardeontwikkelingen een prominente rol. De waarde van de buitenlandse aandelen in het bezit van Nederlandse beleggers daalde, door zowel beurs- als wisselkoersontwikkelingen, met zo’n 7%. Daar stond een nog sterkere waardedaling (bijna 13%) van de Nederlandse aandelen in het bezit van het buitenland tegenover. De effectentransacties droegen eveneens bij aan een toename van het netto extern vermogen. Nederlandse beleggers kochten per saldo zowel buitenlandse aandelen als buitenlands schuldpapier aan. Anderzijds werden Nederlandse effecten door het buitenland juist van de hand gedaan, waarbij vooral de verkopen van Nederlands kapitaalmarktpapier (EUR 26 miljard) omvangrijk waren. Deze verkopen betroffen voor een groot deel Nederlands overheidspapier: EUR 14 miljard in 2015K3, nadat in het voorgaande kwartaal ook al voor EUR 7 miljard was verkocht. Het reflecteert mede het opkoopprogramma van de ECB, op grond waarvan DNB grootschalig Nederlands overheidspapier heeft gekocht.