Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen gedaald naar 99,6%

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 26 juli 2016

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen bedroeg aan het eind van het tweede kwartaal 99,6%. Drie maanden eerder lag de beleidsdekkingsgraad 2,3 procentpunten hoger. De beleidsdekkingsgraad is het 12-maandsgemiddelde van de dekkingsgraad gebaseerd op dagelijkse marktinformatie. Deze laatste ligt sinds september 2015 ónder de beleidsdekkingsgraad.

De dekkingsgraad gebaseerd op dagelijkse marktinformatie is in het tweede kwartaal licht gestegen van 96,3% naar 96,6%. Deze dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen van pensioenfondsen enerzijds en de pensioenverplichtingen anderzijds. Zowel de beleggingen als de verplichtingen zijn in het tweede kwartaal gegroeid. Pensioenbeleggingen in vreemde valuta namen in waarde toe doordat de meeste vreemde valuta in waarde stegen ten opzichte van de euro. Zo apprecieerde de Amerikaanse dollar met 2,5%. Uitzondering vormde het Britse pond, dat in het tweede kwartaal deprecieerde ten opzichte van de euro (-4,2%). Op aandelenmarkten liepen de koersontwikkelingen uiteen. Daar waar aandelenindices zoals de Dow Jones en MSCI World stegen, lieten enkele andere beursindices (zoals de Eurotop-100 index) dalingen zien. Op obligatieportefeuilles boekten pensioenfondsen een overwegend positief resultaat vanwege een verdere daling van kapitaalmarktrentes. Dit reflecteerde zich in een verdere daling van de rentetermijnstructuur (RTS) met 18 basispunten. De daling van de RTS leidde tot een stijging van de verplichtingen van pensioenfondsen. Omdat de toename van de verplichtingen iets minder groot was dan die van de daar tegenoverstaande beleggingen resulteerde dit in eerdergenoemde lichte stijging van de dekkingsgraad gebaseerd op dagelijkse marktinformatie. Omdat deze dekkingsgraad lager is dan een jaar geleden, is de hieruit afgeleide beleidsdekkingsgraad gedaald.   

Pensioenfondsen moeten voldoen aan een wettelijk vastgestelde minimaal vereiste dekkingsgraad. Voor de meeste pensioenfondsen ligt deze op of iets boven de 104,2%. Voor een aantal pensioenfondsen geldt dat hun dekkingsgraad momenteel onder het wettelijk vereiste minimum ligt. Bij deze pensioenfondsen zijn 4,1 miljoen actieve en 2,4 miljoen pensioengerechtigde deelnemers aangesloten.  

Pensioenfondsen met een te lage dekkingsgraad stellen jaarlijks een herstelplan op waarin ze aangeven welke maatregelen zij zullen treffen om hun financiële positie te verbeteren. In het uiterste geval neemt het pensioenfonds daarbij een kortingsmaatregel op. De noodzaak voor het al dan niet opnemen van zo’n kortingsmaatregel wordt op 31 december 2016 bepaald.

 Meer informatie