Statistisch Nieuwsbericht: Solvabiliteitsratio levens- en schadesector ultimo 2016 rond 170%

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 8 september 2017

De eerste officiële jaarcijfers op basis van Solvency II wijzen uit dat de gewogen gemiddelde solvabiliteitsratio’s van de Nederlandse verzekeringssectoren boven de wettelijke norm van 100% liggen.

De solvabiliteitsratio’s van de levens- en schadesector bedragen op basis van dit nieuwe toezichtraamwerk ongeveer 170%.

Grafiek 1 - Solvabiliteitsratio per sector, ultimo 2016

Grafiek 1 - Solvabiliteitsratio per sector, ultimo 2016

De spreiding van de middengroep in de levenssector is groter dan bij schade. De middengroep bestaat uit 50% van de verzekeraars, dit is het tweede en derde kwartiel. Dit betekent dat de helft van de levensverzekeraars een solvabiliteitsratio heeft tussen de 143% en de 261%. Het sectorgemiddelde zit aan de onderkant van de middengroep, dit betekent dat er grotere verzekeraars in de onderste helft van de verdeling zitten.  

De solvabiliteitsratio wordt berekend door het aanwezige vermogen te delen door het vereiste vermogen (kapitaaleis), waarbij de kapitaaleis onder Solvency II risicogebaseerd is. Dat wil zeggen dat de omvang per verzekeraar verschillend is en afhangt van het risicoprofiel van de verzekeraar. De levenssector heeft een kapitaaleis van 19,3 miljard euro. Hier tegenover staat een aanwezig vermogen van 32,5 miljard euro. De schadesector heeft een kapitaaleis van 5,4 miljard euro en een aanwezig vermogen van 9,0 miljard euro.  

Solvabiliteitsratio Solvency II, ultimo 2016 (bedragen in miljoenen euro’s) 

 

   Leven    Schade, exclusief zorg
Kapitaaleis    19.311    5.361
Aanwezig vermogen    32.518    8.955
Solvabiliteitsratio    168%    167%

 

De kwaliteit van het aanwezige vermogen is over het algemeen goed, zie grafiek 2. Zo bestaat het aanwezige kapitaal voor een groot deel uit zogenoemd tier 1 kapitaal, leven (83%) en schade (97%). Dit is het meest hoogwaardige vermogen, zoals het gestorte aandelenkapitaal.   

Grafiek 2 - Aanwezige kapitaal naar tier klassen, ultimo 2016 (miljoenen euro’s)

Grafiek 2 - Aanwezige kapitaal naar tier klassen, ultimo 2016 (miljoenen euro’s)

Op basis van deze eerste volledige Solvency II jaarrapportages publiceert De Nederlandsche Bank nieuwe tabellen op haar website. Dit zijn naast geaggregeerde gegevens op sectorniveau ook gegevens op individueel niveau (per verzekeraar).

Meer informatie