Statistisch Nieuwsbericht: Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen eind december 2016 op 97,5%

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 31 januari 2017

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen is in het laatste kwartaal van 2016 gedaald met 0,6% en kwam eind december uit op 97,5%. Daarmee lag deze dekkingsgraad eind december onder de minimaal vereiste dekkingsgraad.        

De beleidsdekkingsgraad is de dekkingsgraad waarop pensioenfondsen hun beleidsbeslissingen moeten baseren en wordt berekend als het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. De dekkingsgraad gebaseerd op dagelijkse marktinformatie is in het laatste kwartaal van 2016 gestegen met 5,3 procentpunt naar 102,1%. De hoogte van deze dekkingsgraad is gelijk aan die van eind 2015.           

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de waarde van beleggingen van pensioenfondsen enerzijds en de waarde van de pensioenverplichtingen anderzijds. De totale waarde van de pensioenverplichtingen daalde in het vierde kwartaal met 84,6 miljard euro naar 1246,0 miljard euro eind december. Dit werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door een stijging van de rentetermijnstructuur waarmee de pensioenverplichtingen worden berekend. Zo steeg in het vierde kwartaal voor looptijd 30 jaar de rente met ruim 40 basispunten, tegenover een daling van bijna 9 basispunten voor dezelfde looptijd in het derde kwartaal. De waarde van de beschikbare middelen nam in het vierde kwartaal af met 16,1 miljard euro naar 1272,0 miljard euro. Door de stijging van de kapitaalmarktrente nam de waarde van staatsobligaties en bedrijfsobligaties gemiddeld genomen af. De aandelenindices lieten in het laatste kwartaal van 2016 daarentegen een duidelijke stijging zien. Zo steeg de AEX-index met 6,8 procentpunt en de Dow Jones-index met 7,9 procentpunt. Uiteindelijk resulteerde dit in een afname van de waarde van de beschikbare middelen van pensioenfondsen in het vierde kwartaal. De daling van de waarde van de pensioenverplichtingen was hoger die van de beschikbare middelen hetgeen resulteerde in een stijging van de dekkingsgraad gebaseerd op dagelijkse marktinformatie.

Pensioenfondsen moeten voldoen aan een wettelijk vastgestelde minimaal vereiste dekkingsgraad. Voor de meeste pensioenfondsen ligt deze op of iets boven de 104,2%. Voor meer dan de helft van de pensioenfondsen (61%) ligt hun beleidsdekkingsgraad momenteel onder het wettelijk vereiste minimum. Bij deze pensioenfondsen waren eind december circa 4,1 miljoen actieve en circa 2,4 miljoen pensioengerechtigde deelnemers aangesloten. Pensioenfondsen moeten daarnaast voldoen aan een wettelijk vastgestelde vereiste dekkingsgraad. De hoogte van deze vereiste dekkingsgraad is afhankelijk van de risico’s die een pensioenfonds loopt met zijn beleggingsbeleid. Pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad die onder de vereiste dekkingsgraad ligt moeten een herstelplan opstellen (en dat plan jaarlijks herzien) waarin ze aangeven welke maatregelen zij zullen treffen om hun financiële positie te verbeteren. In het uiterste geval neemt het pensioenfonds daarbij een kortingsmaatregel op.

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsensector eind september 2017 naar 104,5%