Statistisch Nieuwsbericht: Uitstaande Nederlandse securitisaties nemen voor het eerst sinds 2007 weer toe

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 15 maart 2019

In 2018 nam de uitstaande omvang van Nederlandse securitisaties die bij beleggers zijn geplaatst toe, met EUR 0,7 miljard (+1,4%) tot EUR 50,1 miljard. Daarmee werd voor het eerst sinds de financiële crisis in 2007 weer groei gemeten. Deze stijging werd voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgiftes, EUR 9,1 miljard in totaal. Nieuwe hypotheekaanbieders betraden de securitisatiemarkt en partijen die lange tijd niet hadden gesecuritiseerd keerden er terug. Niettemin ligt het volume uitstaande securitisaties nog twee derde onder het niveau van 2007.

Bij securitisaties worden leningen aan huishoudens en bedrijven gebundeld en als verhandelbare effecten verpakt via speciaal daarvoor opgerichte vehikels. Securitisaties vormen in Nederland vooral voor banken een financieringsbron voor woninghypotheken. Vanaf 2000 groeiden deze sterk. Na het ontstaan van de kredietcrisis (medio 2007) werden securitisaties tot eind 2009 niet of nauwelijks aan andere (externe) beleggers verkocht vanwege het aangetaste vertrouwen in deze producten. Banken die securitiseerden hielden deze gestructureerde effecten in deze periode hoofdzakelijk zelf voor liquiditeitsdoeleinden, zoals voor eventueel gebruik als onderpand voor het verkrijgen van leningen van centrale banken.

Toename van uitstaande securitisaties in 2018

Voor het eerst sinds de financiële crisis in 2007 is het uitstaande bedrag aan securitisaties die bij externe beleggers zijn geplaatst op jaarbasis toegenomen. In 2018 steeg de omvang daarvan via in Nederland gevestigde vehikels met EUR 0,7 miljard (+1,4%) tot EUR 50,1 miljard (zie grafiek 1). Securitisaties van woninghypotheken vormen daarvan het overgrote deel (90%).

Meer uitgiftes van securitisaties in 2018

De toename was het resultaat van meer uitgiftes en minder aflossingen van Nederlandse securitisaties dan in 2017 (grafiek 2). In 2018 werd via Nederlandse vehikels voor EUR 9,1 miljard aan externe beleggers verkocht, EUR 1,6 miljard meer (+22%) dan in 2017. Zo hebben enkele al langer bestaande marktpartijen voor het eerst sinds vijf jaar weer gesecuritiseerd vanwege onder andere gewenste spreiding in financieringsbronnen en interesse van investeerders. Daarnaast hing de stijging samen met een aantal betrekkelijk nieuwe hypotheekaanbieders die hypotheken securitiseert. Mogelijk heeft ook de nieuwe regelgeving voor ‘Simple, Transparant and Standardised (STS) Securitisations’, die per 1 januari 2019 is ingegaan, nog invloed gehad. Doordat nog niet alle technische standaarden zijn gefinaliseerd, hebben partijen wellicht transacties naar voren gehaald om deze nog onder de oude regelgeving te plaatsen.


Nog wel twee derde onder niveau van vóór 2007

Niettemin ligt zowel de uitstaande omvang als het emissievolume nog altijd twee derde lager dan vóór de financiële crisis in 2007. Dit houdt met name verband met de strengere prudentiële behandeling van securitisaties en de hogere financieringskosten dan van alternatieve financieringsinstrumenten zoals gedekte obligaties (‘covered bonds’). Gedekte obligaties worden door banken uitgegeven met hoofdzakelijk woninghypotheken als onderpand. De uitstaande omvang daarvan in bezit van externe beleggers vervijfvoudigde sinds 2007 van EUR 15,1 miljard tot EUR 79,1 miljard per eind 2018. In 2018 bedroeg de stijging EUR 6,3 miljard (+8,5%).

Kwart van de gesecuritiseerde woninghypotheken afkomstig van niet-banken

Banken zijn de belangrijkste instellingen die securitiseren. Driekwart van de aldus verpakte woninghypotheken zijn oorspronkelijk vanuit het binnenlandse bankbedrijf (Monetair Financiële Instellingen, MFI’s) verstrekt. In totaal bedroegen de door MFI’s gesecuritiseerde woninghypotheken voor zowel de extern geplaatste als interne - zelf gehouden – securitisaties per ultimo 2018 EUR 133 miljard.

Een kwart van de gesecuritiseerde woninghypotheken, EUR 44 miljard, is afkomstig van niet-banken. Ten opzichte van 2009 is dat bijna de helft minder maar nog altijd substantieel. Voor de meting van de kredietverlening en de kredietgroei is het daarom belangrijk om ook rekening gehouden met deze door niet-bancaire partijen gesecuritiseerde hypotheken.

Meer informatie