Statistisch Nieuwsbericht: Premievolume Nederlandse levensverzekeraars daalt tot EUR 12 miljard in 2018

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 7 juni 2019

Met uitzondering van 2011 is het premievolume van de levensverzekeraars in de periode sinds 2008 ieder jaar afgenomen, tot een volume van EUR 12 miljard in 2018. Oorzaken zijn onder meer een minder aantrekkelijk fiscaal regime en toenemende concurrentie van alternatieve spaarproducten. Bij de schadeverzekeraars is de laatste twee jaren sprake van een lichte stijging in het premievolume, naar een totaal van EUR 14 miljard in 2018. Het is onduidelijk of de recente stijging toe te schrijven is aan een toename van het aantal contracten dan wel een stijging van de premies per contract.

Totale premievolume Nederlandse verzekeraars bijna EUR 74 miljard in 2018

Het totale premievolume van alle Nederlandse verzekeraars onder toezicht was goed voor EUR 73,7 miljard in 2018. Als we dit verder uitsplitsen naar type verzekeraars, ziet het plaatje er als volgt uit: EUR 46,6 miljard voor zorg, EUR 14,1 miljard voor schade, EUR 12 miljard voor leven, en EUR 1 miljard voor de herverzekeraars.

Figuur 1 belicht de evolutie van het premievolume voor de periode 2007-2018 specifiek voor de levens- en schadeverzekeraars (excl. zorg), twee groepen die de afgelopen jaren de nodige moeilijkheden hebben ondervonden om hun verdienmodel en strategie aan te passen aan de huidige economische omstandigheden. DNB heeft hier eerder over gecommuniceerd in haar studie over de toekomst van de sector in 2016. (DNB studie)

Het totale premievolume voor zowel de levens- als schadeverzekeraars vertoont een dalende trend tussen 2007 en 2018 (figuur 1). Daarbij is het premievolume van de levensverzekeraars gedaald van EUR 26,7 miljard in 2008 (het hoogste niveau ooit) naar EUR 12 miljard in 2018. Met uitzondering van 2011 is het premievolume van de levensverzekeraars in de periode 2008-2018 ieder jaar afgenomen. De oorzaken voor deze daling zijn onder meer: een minder aantrekkelijk fiscaal regime, toenemende concurrentie van alternatieve spaarproducten en reputatieschade door juridische geschillen over beleggingsverzekeringen.

Voor de schadeverzekeraars is het totale premievolume gedaald van EUR 21,5 miljard in 2009 naar een voorlopig dieptepunt van EUR 13,3 miljard in 2016 (figuur 1). De oorzaken voor deze daling zijn onder meer toegenomen concurrentie (ook vanuit het buitenland) en technologische innovaties. De laatste twee jaren is er sprake van een lichte stijging, naar een totaal van EUR 14 miljard in 2018. Het is onduidelijk of dit toe te schrijven is aan een toename van het aantal contracten dan wel een stijging van de premies per contract.

Het relatieve economische belang van de sector, uitgedrukt als het totale premievolume ten opzichte van het bbp, neemt verder af tot 9,5% in 2018

Het totale premievolume van alle Nederlandse verzekeraars, uitgedrukt als percentage van het bbp, is gedaald van ongeveer 12,6% in 2009 naar 9,5% in 2018 (figuur 2).

De oorzaak voor de daling in het relatieve premievolume is de daling in de (absolute) premievolumes van de levens- en schadeverzekeraars. De recente (lichte) stijging in het premievolume van de schadeverzekeraars volstaat niet om deze trend te keren. Het relatieve premievolume van de zorgverzekeraars kent een stabiel verloop sinds 2010 en is goed voor zo’n 6% van het bbp.

Meer informatie

Meer informatie over verzekeraars vindt u hier: