Statistisch Nieuwsbericht: Financiële positie pensioenfondsen in tweede kwartaal 2019 verslechterd

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 30 juli 2019

De financiële positie van de pensioenfondsen is in het tweede kwartaal verslechterd. Dit blijkt uit rapportages van pensioenfondsen aan toezichthouder De Nederlandsche Bank. De waarde van de verplichtingen (de huidige en toekomstige uitkeringen) groeide met EUR 96 miljard naar EUR 1.463 miljard.

De belangrijkste oorzaak hiervoor is de daling van de rente op de financiële markten. Het vermogen van pensioenfondsen steeg eveneens, maar minder hard. Dit vermogen groeide met EUR 55 miljard naar EUR 1.488 miljard. Het aantal pensioenfondsen waarvan de beleidsdekkingsgraad onder de 104,2% kwam, nam toe. Deze fondsen beheren 60% van alle pensioenaanspraken. Een kwartaal eerder lag dat percentage op 56%.

Dekkingsgraad pensioenfondsen gedaald naar 101,8 procent

Het gewogen gemiddelde van de dekkingsgraden van de pensioenfondsen is in het tweede kwartaal gedaald naar 101,8 procent: een verslechtering ten opzichte van het eerste kwartaal met 3 procentpunten (zie grafiek 1). De dekkingsgraad is de graadmeter voor de actuele financiële positie van pensioenfondsen en geeft de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen weer.

Voor een besluit over eventuele kortingen op basis van de MVEV-maatregel of over eventuele toeslagen is de beleidsdekkingsgraad relevant. Dat is het gemiddelde van de 12 maandelijkse dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad daalde in het tweede kwartaal met 1,3 procentpunt naar 106,0 procent.


Pensioenfondsen waarvan de beleidsdekkingsgraad onder 104,2% ligt, beheren 60% van alle pensioenaanspraken

Bij 51 pensioenfondsen ligt de beleidsdekkingsgraad onder de 104,2%. Deze fondsen beheren 60% van alle pensioenaanspraken: de aanspraken voor actieve, gewezen en pensioengerechtigde deelnemers (zie grafiek 2). De pensioenaanspraken hebben uitsluitend betrekking op een arbeids-gerelateerd pensioen dat aanvullend is bovenop de AOW.

Voor 53 pensioenfondsen geldt dat de beleidsdekkingsgraad boven 104,2% ligt, maar niet toereikend is voor (gedeeltelijke) indexatie (>110%). Bij deze pensioenfondsen is zo’n 20% van alle aanspraken ondergebracht. Ten slotte geldt dat 101 pensioenfondsen een beleidsdekkingsgraad hebben die boven 110% ligt en daarom wel toereikend zou zijn voor (gedeeltelijke) toeslagverlening. Deze pensioenfondsen beheren eveneens 20% van de pensioenaanspraken. Een persoon kan overigens bij verschillende pensioenfondsen aanspraken hebben opgebouwd.


De verdeling van de pensioenaanspraken naar dekkingsgraad (in plaats van naar beleidsdekkingsgraad) laat een iets ander beeld zien. Er zijn 75 pensioenfondsen waarvan de dekkingsgraad lager is dan 104,2%; deze fondsen beheren 63% van alle pensioenaanspraken (zie grafiek 3). De 60 fondsen met een dekkingsgraad tussen 104,2 en 110% beheren ruim 27% van de pensioenaanspraken. En de 70 pensioenfondsen met een dekkingsgraad van 110% of meer beheren ruim 9% van alle pensioenaanspraken.


Meer informatie

Voor dit bericht is gebruik gemaakt van de volgende statistieken: