Uitzettingen van de Nederlandse financiële sector op buitenlandse private partijen toegenomen

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 28 juni 2013

De buitenlandse uitzettingen van de Nederlandse financiële sector namen in het eerste kwartaal toe met 62 miljard euro. Meer dan de helft van deze groei richtte zich op de private sector onder meer via in waarde gestegen aandelenbelangen. Deze groei deed zich vooral voor op de Verenigde Staten waar de uitzettingen toenamen met bijna 22 miljard euro.

De buitenlandse uitzettingen van de Nederlandse banken, pensioenfondsen en verzekeraars samen stegen in het eerste kwartaal van 2013 met 3,6% tot EUR 1.781 miljard. Alle drie hiergenoemde typen financiële instellingen droegen bij aan deze groei, waarbij de ontwikkeling bij de pensioenfondsen relatief het sterkste was (+ 4,8%). Naar land bezien vond de stijging in de buitenlandse uitzettingen vooral op de Verenigde Staten plaats, met ruim een derde van de toeneming van de gezamenlijke buitenlandse uitzettingen (bijna 22 miljard euro). Pensioenfondsen zagen hun uitzettingen op de Verenigde Staten met ruim EUR 13 miljard stijgen. Dit betrof een groei van de aandelenportefeuille, hoofdzakelijk een gevolg van de koerswinsten op de aandelenbeurzen en de Amerikaanse dollar. Zo steeg de Dow Jones in het eerste kwartaal met 11%. Ook de Nederlandse banken vergrootten hun belangen in de Verenigde Staten als gevolg van toegenomen treasury-activiteiten, waaronder repo- en effectentransacties.

De buitenlandse uitzettingen van de Nederlandse financiële sector op het eurogebied namen met EUR 17 miljard toe. Vooral de banken breidden hun exposures uit, onder meer in Frankrijk. Voorts vergrootten de banken ook hun uitzettingen op de Belgische overheid door middel van de aankoop van staatsobligaties. Verzekeraars breidden hun exposures op Frankrijk en Duitsland met in totaal 3 miljard euro uit door eveneens staatsobligaties aan te schaffen. Binnen het eurogebied, uitgezonderd Nederland, kochten pensioenfondsen in het eerste kwartaal voor ruim EUR 3 miljard aan vastrentende waarden van debiteuren, vooral van overheden. Tegelijkertijd leden verzekeraars, pensioenfondsen en banken een licht koersverlies op hun obligatieportefeuilles als gevolg van de opgetreden stijging van de kapitaalmarktrentes. De exposures van de Nederlandse financiële sector op het Verenigd Koninkrijk zijn met ruim EUR 5 miljard gedaald. Deze daling is volledig toe te schrijven aan de Nederlandse banken (EUR -9 miljard),  hetgeen zowel de private sector als de overheid betrof. Deze afneming werd ten dele gecompenseerd door de toegenomen uitzettingen van Nederlandse pensioenfondsen op de Britse private sector (EUR +3 miljard) vanwege onder andere koerswinsten op aandelen.

Als gevolg van de uitbreiding van de uitzettingen op de Verenigde Staten zijn de buitenlandse uitzettingen van de Nederlandse financiële sector op dit land weer het grootst. Eind 2012 nam Duitsland nog de koppositie in (grafiek 1). Vooral de pensioenfondsen zijn verhoudingsgewijs sterk vertegenwoordigd in de VS. Kenmerkend is dat de totale Nederlandse financiële belangen in de VS zich sterk richten op de private sector (82%).  

Buitenlandse uitzettingen van de Nederlandse banken, pensioenfondsen en verzekeraars , maart 2013

In Duitsland daarentegen is het aandeel van de uitzettingen op de private sector kleiner (36%), omdat de Nederlandse financiële sector zich veel meer toelegt op obligaties van vooral de Duitse overheid (grafiek 2). Ook voor Frankrijk geldt dat.

Uitzettingen van de Nederlandse financiële sector op buitenlandse sectoren, maart 2013