Archief Nieuwsbrief Pensioenen

1-15 van 20 resultaten
Overzicht van Nieuwsbrief Pensioenen
Titel of themaDatum
Nieuwsbrief Pensioenen nummer 19 april 2012
In dit nummer: Seminar wijzigingen kwartaalstaten beleggingen op 18 april, DNB past correctie toe op rentecurve maart 2012, Herinnering opstellen financieel crisisplan uiterlijk op 1 mei 2012, DNB uitvraag hantering reikwijdte verplichtstelling, DNB jaarverslag 2011, DNB Pensioenseminar 12 september 2012
Cloud computing: Een vorm van uitbesteding, SEPA-voorlichtingsmiddag voor pensioenfondsen en -uitvoerders op 30 mei, Hoofdpunten gastcollege bestuurlijke effectiviteit.
Nieuwsbrief Pensioenen nummer 18 maart 2012

In dit nummer: Nieuwe aanpak pensioentoezicht, Toezicht op gedrag en cultuur: Themaonderzoek bestuurlijke effectiviteit bij pensioenfondsen, DNB past correctie toe op rentecurve februari 2012, Belangrijke gevolgen voor pensioenfondsen van overgang naar één Europese betaalmarkt (SEPA), Melding func tiewisseling binnen het bestuur, Onderbouwing voor toetsing bestuurders, Nieuwe website DNB voor consumenten, onder andere over pensioen, Nieuwe jaarstaat 'specificatie kosten vermogensbeheer', Advies EIOPA over herziening Europese Pensioenrichtlijn, Evaluatie herstelplannen

Nieuwsbrief Pensioenen nummer 17 februari 2012
In dit nummer: Eindrapport DNB themaonderzoek goed pensioenfondsbestuur gepubliceerd, Thema’s DNB toezicht 2012, DNB past correctie toe op rentecurve januari 2012, Belangrijke macro-economische ontwikkelingen voor pensioenfondsen, DNB onderzoeksafdeling gedrag en cultuur wint Compliance Award, Herinnering indienen evaluatie herstelplan, DNB Pensioenseminar 2012: 12 september, Hoofdpunten accountants- en actuarissenmiddagen, Nieuwe Q&A’s over aanpassing RTS en aankondiging maximering korting
Nieuwsbrief Pensioenen nummer 16 januari 2012
In dit nummer: Rentetermijnstructuur gecorrigeerd en maximering korting, Informatievoorziening aan deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden over een voorgenomen korting, Informatiebijeenkomst over de evaluatie herstelplan, Herinnering aanvraag adempauze, Artikel deskundigheid in Pensioen Bestuur & Management, Toetsing niet eerder getoetste bestuurders volgens Beleidsregel deskundigheid, DNB Beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen in werking getreden, DNB onderzoek voorwaardelijkheidsverklaringen en uitsluitingsclausules, Informatie over en voor premiepensioeninstellingen (PPI) op website DNB, Hoofdpunten DNB seminar intern toezicht
Nieuwsbrief Pensioenen nummer 15 december 2011
In dit nummer: DNB rapporteert over onderzoek beleggingsresultaten pensioenfondsen, Working paper over het gebruik van alternatieve beleggingen en derivaten, Variabele beloningen bij pensioenfondsen, Handhaving bij niet tijdige aanmelden nieuwe bestuurders voor toetsing, Minimumniveau bescherming tegen cybercrime: circulaire Informatiebeveiliging, Heffing reguliere toezichtkosten 2011, Toetsing van bestuurders bij fondsen in liquidatie en herverzekerde fondsen, Resultaten onderzoek administratie pensioenfondsen, Quinto-P, Evaluatie herstelplannen 2011, Rekenrente individuele waardeoverdracht
Nieuwsbrief Pensioenen nummer 14 november 2011
In dit nummer: "Adempauze" met betrekking tot de kostendekkende premie, Consultatie EIOPA advies voor de herziening van de Pensioenrichtlijn, Q&A integraal risicomanagement (IRM), Q&A over het gebruik van parameters bij de evaluatie van de herstelplannen, Aanpassing FTK Verslagstaten, Impressie 50+ beurs en pensioen3daagse, DNB directielid Kellermann in gesprek met Vaste Kamercommissie SZW, DNB publiceert Overzicht Financiële Stabiliteit, Wetsvoorstel Pensioenfonds Governance voor Advies naar Raad van State, Evaluatie herstelplannen, Arnoud Vossen benoemd tot afdelingshoofd Toezicht grote pensioenfondsen, Actuarissendag, Links
Nieuwsbrief Pensioenen nummer 13 oktober 2011
In dit nummer: Informatie over DNB Pensioenseminar op speciale site, Beter vermogensbeheer door pensioenfondsen, Geen premiebetaling, toch recht op pensioenverwerving, Evaluatie stand van zaken herstelplannen eind 2011, Duidelijkheid over 'adempauze', Risicobeheer van vermogen: DNB vraagt bijzondere aandacht voor het invullen van derivaten en normwegingen in de vermogensbeheerrapportage, Uitkomsten themaonderzoeken, Linda Hobbelt afdelingshoofd Toezicht middelgrote en kleine pensioenfondsen,
Accountsdagen en actuarissendag
Nieuwsbrief Pensioenen nummer 12 september 2011
In dit nummer: Aankondiging pensioenseminar DNB, Aankondiging seminar vermogensbeheer, Consultatie Pensioenrichtlijn, Consultatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen, Liquidatietraject fondsen; good practices en aandachtspunten, Themaonderzoeken 2011 en thema's 2012, Aanmelding nieuwe bestuurders, Herstelplannen, wat wordt verwacht, AIFM Richtlijn; uitbesteed vermogensbeheer, Agenda 2011
Nieuwsbrief Pensioenen nummer 11 augustus 2011
In dit nummer: Risicomanagement: Het extreme normaal!, Huidige toezichtkader nog steeds van belang, Balans nodig tussen risico’s en weerbaarheid pensioenfonds, Materieel toezicht one tier board, Wat wordt verwacht van fondsen die (opnieuw) in reservetekort of dekkingstekort raken?, Nieuwe directieleden DNB, Pensioenmiddag en Seminar voor vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs.
Nieuwsbrief Pensioenen nummer 10 juli 2011
In dit nummer: Brief aan de Kamer over uitfasering kapitaalcontracten, Thematisch toezicht is regulier toezicht, Sectorbrede analyse premie, Melding vertrek David van As, Aanmelding bestuurders voor toetsing vereenvoudigd, Verwijzing naar recente statistische info over fondsen
Nieuwsbrief Pensioenen nummer 9 juni 2011
In dit nummer: Rente-afdekking Nederlandse pensioenfondsen niet toegenomen in de afgelopen jaren, Seminar interne toezichthouders pensioenfondsen, DNB rondt evaluatie herstelplannen pensioenfondsen af, Speech Olaf Sleijpen, Pensioencongres AFM, Pensioen in onzekere tijden, DNB Pensioenseminar 2011, Uitvraag beloningsbeleid, Agenda 2011
Nieuwsbrief Pensioenen nummer 7 april 2011

In dit nummer: Beleidsregel integriteit vastgoed, Joanne Kellermann in gesprek met Vaste Kamercommissie voor SZW, Thema’s toezicht 2011: crisisplannen, innovatieve beleggingen, uitbesteding vermogensbeheer, integraal risicomanagement, administratie en pensioenrechten en –aanspraken en governance, Aanpassing sterftegrondslagen en compliance

Nieuwsbrief Pensioenen nr 6 maart 2011
In dit nummer: Multi Opf, Stand van zaken evaluatie herstelplannen, DNB themaonderzoeken 2011, Andere invulling materieel toezicht, Regeling beheerst beloningsbeleid, Q&A afdekken renterisico
1-15 van 20 resultaten