Archief Nieuwsbrief Pensioenen

16-20 van 20 resultaten
Overzicht van Nieuwsbrief Pensioenen
Titel of themaDatum
Nieuwsbrief Pensioenen nr 5 februari 2011
In dit nummer: Toepassen discretionaire bevoegdheid toeslagverlening in de evaluatie, Premiepensioeninstelling sinds begin dit jaar mogelijk, Ingangsdatum nieuwe parameters, Pensioendag 2011, Herverzekerde fondsen niet langer verplicht kredietrisico te adresseren, Aanscherping beleid over collectieve waardeoverdracht bij liquidatie, Onderzoek naar kwaliteit pensioenadministratie

 

Nieuwsbrief Pensioenen nr 4 januari 2011

In dit nummer: instructiebrief DNB evaluatie herstelplan ultimo 2010; gezamenlijk nieuwsbericht DNB, AFM, Pensioenfederatie en Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over proces evaluatie herstelplannen; seminar DNB voor interne toezichthouders pensioenfondsen en themabijeenkomsten voor certificerende accountants en actuarissen

 

Nieuwsbrief Pensioenen nr 3 december 2010
In dit nummer: Stand van zaken rond herverzekerde pensioenfondsen, Q&A premiestelling 2011, instructiebrief DNB evaluatie herstelplan ultimo 2010, afronding proces korten pensioenrechten per 1 januari 2011, gebruik informatie renteontwikkeling.
Nieuwsbrief Pensioenen nr 2 november 2010
In dit nummer: hoorzitting vaste kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de financiële positie van pensioenfondsen, ongedaan maken van een doorgevoerde korting, brief DNB over premiebeleid pensioenfondsen bij een dekkingstekort, kan een pensioenfonds overstappen op een gedempte premiesystematiek?, deelname DNB aan pensioenbijeenkomsten AFM, evaluatie stand van zaken eind 2010, Olaf Sleijpen en Femke de Vries nieuwe divisiedirecteuren DNB
Nieuwsbrief Pensioenen nr 1 oktober 2010

DNB hecht eraan pensioenfondsbestuurders en andere belanghebbenden tijdig te informeren over actuele ontwikkelingen in het pensioentoezicht. Doelstelling is onder andere informatie te verstrekken waardoor pensioenfondsen zich tijdig kunnen voorbereiden op noodzakelijke stappen die gezet moeten worden.

16-20 van 20 resultaten