Nieuwsbrief Pensioenen nr 5

Nieuwsbrief Pensioenen
Publicatiedatum 4 februari 2011

In dit nummer: Toepassen discretionaire bevoegdheid toeslagverlening in de evaluatie, Premiepensioeninstelling sinds begin dit jaar mogelijk, Ingangsdatum nieuwe parameters, Pensioendag 2011, Herverzekerde fondsen niet langer verplicht kredietrisico te adresseren, Aanscherping beleid over collectieve waardeoverdracht bij liquidatie, Onderzoek naar kwaliteit pensioenadministratie