Commissarissen toetsen op geschiktheid

Nieuwsbericht
Datum 26 april 2012

Commissarissen van banken en verzekeraars worden voortaan altijd getoetst op geschiktheid. Een interview met toezichthouder AnneMarie Smit over de geschiktheidstoets.

AnneMarie Smit

Er was al een betrouwbaarheidstoets. Wat verandert er voor commissarissen?
‘De geschiktheidstoets gaat een stap verder dan de 'oude' betrouwbaarheidseis. Minister De Jager van Financiën benadrukte in een debat met de Tweede Kamer dat bij de beoordeling van de geschiktheid de toezichthouder niet alleen kijkt naar de kennis, ervaring en vaardigheden van de voorgedragen commissaris maar ook naar de samenstelling van de Raad van Commissarissen. De geschiktheidstoets is trouwens niet nieuw: DNB gebruikt deze al langer om de geschiktheid van bestuurders te toetsen.’

Scherpere eisen aan commissarissen dus?
‘Ja. Aanscherping is belangrijk voor het versterken van de governance van banken en verzekeraars. Er wordt meer verwacht van de RvC: commissarissen moeten voldoende tegenwicht bieden aan de raad van bestuur. En de checks & balances moeten correct geregeld zijn.'

Wanneer begint DNB met de toetsing van commissarissen?
'DNB gaat hiermee vanaf medio 2012 beginnen. Vanaf dan zal iedere nieuw te benoemen commissaris getoetst worden. Ook krijgen zittende commissarissen een toets. Niet allemaal tegelijk natuurlijk: het is onmogelijk om tweeduizend RvC-leden tegelijk te beoordelen. Daarom heeft minister De Jager een overgangstermijn van drieënhalf jaar ingesteld voor het toetsen van zittende commissarissen. In 2012 gaat DNB in ieder geval wel alle commissarissen van de grootste vier Nederlandse banken en verzekeraars toetsen.’

Kan een commissaris op elk moment worden getoetst?
‘Daarvoor zijn verschillende momenten denkbaar. Bijvoorbeeld bij de eerstvolgende herbenoeming van een commissaris. Of als een commissaris een nieuwe rol krijgt, bijvoorbeeld benoemd wordt tot voorzitter of lid wordt van het audit committee. Commissarissen die dit type functies vervullen, moeten beschikken over extra vaardigheden of voldoende kennis. Het is nodig dat we in deze gevallen bekijken of personen geschikt zijn. Het is aan de onderneming om herbenoemingen en taakveranderingen van commissarissen tijdig te melden aan DNB.’

Waarnaar kijkt DNB bij de geschiktheidstoets?
‘DNB kijkt bij de geschiktheidstoets nadrukkelijk of een Raad van Commissarissen  als geheel evenwichtig is samengesteld. Ik vind het daarom belangrijk dat RvC’s goed nadenken over opvolgingsscenario's. Het vertrek van een lid met specifieke kennis moet je op een adequate manier opvangen. Mijn advies: ga er op tijd mee aan de slag.’

Meer informatie?