Compliance Corner

Nieuwsbericht
Datum 30 augustus 2012

In de rubriek Compliance Corner zal geregeld aandacht worden besteed aan een specifiek compliance item. Deze keer: Aanleveren overzicht houders van gekwalificeerde deelnemingen bij DNB.

Fin
Groep mensen

anciële ondernemingen zijn wettelijk verplicht om  jaarlijks een overzicht van alle houders van een gekwalificeerde deelneming op te sturen naar DNB, evenals wijzigingen die zich hierin hebben voorgedaan.
 
Een gekwalificeerde deelneming is - kort gezegd - een (direct of indirect) belang van 10% of meer in de zeggenschap of in het kapitaal van een financiële onderneming. Alle (rechts)personen waarvan u weet dat zij een dergelijk direct of indirect een belang hebben, moeten in het overzicht worden opgenomen.
 

Wat verwacht DNB dus van u...

Het overzicht moet uiterlijk in juli van ieder jaar naar DNB zijn verstuurd. Banken die dit voor dit jaar nog niet hebben gedaan, kunnen dit alsnog doen via een e-mail naar de eigen toezichthouder bij DNB. 

Waar staat dat dan?

De wettelijke verplichting volgt uit  artikel 3:103 tweede lid van de Wet op het financieel toezicht. Zie hieronder de relevante passage:
 
'(…) een financiële onderneming (…) geeft, voorzover haar bekend, de Nederlandsche Bank in de maand juli van elk jaar kennis van de identiteit van iedere persoon die een gekwalificeerde deelneming in deze financiële onderneming houdt. Tevens geeft de financiële onderneming, niet zijnde een entiteit voor risico-acceptatie, zodra zulks haar bekend wordt, de Nederlandsche Bank kennis van iedere verwerving, afstoting of wijziging van een gekwalificeerde deelneming in deze financiële onderneming:
a. waardoor de omvang van deze deelneming boven de 20, 33 of 50 procent stijgt of waardoor de betrokken financiële onderneming een dochtermaatschappij wordt; of
b. waardoor de omvang van deze deelneming onder de 10, 20, 33 of 50 procent daalt of waardoor de betrokken financiële onderneming ophoudt een dochtermaatschappij te zijn.(…)'